Burhållning av pälsdjur

Motion 1998/99:MJ527 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Enligt 4 § djurskyddslagen ska pälsdjur hållas och skötas på
ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem
möjlighet att bete sig naturligt. I Sverige hålls i första hand
minkar och rävar i bur för pälsproduktion. Den mest
uppenbara bristen i denna hantering är att djuren inte kan
röra sig fritt, vilket utgör en mycket stor inskränkning i det
naturliga beteendet. Det är min förhoppning att Sverige
inför 2000-talet kan visa vägen mot en bättre djurhållning,
inte bara på papperet utan också i praktiken.
Vid ett seminarium som hölls av Statens jordbruksverks djurskyddsråd i
somras konstaterades att nuvarande rävhållning i bur har så stora brister att
den direkt strider mot djurskyddslagen. Dessutom redovisades att det saknas
tillräckliga kunskaper om rävars beteende för att kunna utveckla rävhållning
i hägn. Slutsatsen blev att den av regeringen 1995 utfärdade djurskydds-
förordningen (9 a §) om att rävar bara får "hållas på ett sådant sätt att deras
behov av att vara tillsammans med andra rävar, röra sig, gräva och ägna sig
åt annan sysselsättning kan tillgodoses" inte kan uppfyllas när bestämmelsen
träder i kraft den 1 januari 2001.
Minkuppfödningen är den mest omfattande pälsdjurshållningen i Sverige.
Vid flera tillfällen de senaste åren, bland annat i svar på riksdagsinterpella-
tioner, har dåvarande jordbruksminister Annika Åhnberg uttalat att en
översyn av minkhållningen ska göras och att det finns anledning att ifråga-
sätta detta sätt att hålla djur på. Inget har dock skett. Det är synnerligen
angeläget att en parlamentarisk utredning tillsätts. Den bör dessutom ha
etologisk och veterinär expertis samt medverkan från djurskydds- och konsu-
mentorganisationer. Utredningen bör få i uppgift att kartlägga i vilken
utsträckning nuvarande uppfödningsformer tillgodoser minkens medfödda
behov och beteenden och därefter lämna förslag till åtgärder. Utredningen
bör också få i uppdrag att visa om det finns några från djurskyddssynpunkt
bra metoder att hålla minkar i fångenskap.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om  rävhållning i bur efter år 2000,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av en utredning om burhållning av minkar.

Stockholm den 28 november 1998
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (4)