Byggfelsförsäkringen

Motion 2010/11:C282 av Eliza Roszkowska Öberg och Maria Plass (M)

av Eliza Roszkowska Öberg och Maria Plass (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa byggfelsförsäkringen.

Motivering

Under det gångna året har problemen med byggfelsförsäkringens utformning på nytt gjort sig påminda. Såväl företag som dess kunder har drabbats negativt av den alltför tekniska och olyckligt utformade lagen.

I korthet slår lagen fast att en byggfelsförsäkring skall finnas när en byggnad som helt eller till övervägande del skall användas som bostad för permanent bruk uppförs eller när det i fråga om en sådan byggnad utförs åtgärder som kräver bygganmälan och som avsevärt förlänger byggnadens brukstid. Byggfelsförsäkringen skall, enligt lagtexten, omfatta en skälig kostnad för att avhjälpa fel i byggnadens konstruktion, i material som använts i byggnadsarbetet eller i utförandet av arbetet, samt skälig kostnad för att avhjälpa skador på byggnaden som orsakats av felet. Med fel avses avvikelse från fackmässigt godtagbar standard vid den tid då arbetet utfördes.

I april 2008 gav regeringen ett tilläggsuppdrag till byggprocessutredningen: att utreda möjligheten att i viss utsträckning begränsa tillämpningsområdet för lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring m.m. I juni 2008 lämnade utredningen sitt slutbetänkande Bygg – helt enkelt! (SOU 2008:68).

Marknaden för byggfelsförsäkringar fungerar mycket dåligt, och kostnaderna för byggherrarna är höga. Dessutom är det oklart om det betalas ut några betydande ersättningar för skador från försäkringarna. Byggbranschen har dessutom infört längre garantiansvar för entreprenörerna, femåriga garantier är nu branschstandard, men så var det inte när försäkringen infördes. Sammantaget bör detta innebära att en byggfelsförsäkring inte är nödvändig. Regeringen bör överväga att ta bort lagen.

Stockholm den 19 oktober 2010

Eliza Roszkowska Öberg (M)

Maria Plass (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-26
Yrkanden (1)