Centrum för kulturvetenskaplig forskning

Motion 1993/94:Ub661 av Lennart Brunander och Rune Thorén (c)

av Lennart Brunander och Rune Thorén (c)
I nuvarande universitetssystem finns det inga
kulturfakuleteter. Istället talar man om konstnärligt
utvecklingsarbete. Detta därför att man vill skydda det
konstnärliga området från de restriktioner som en
vetenskaplig organisation skulle innebära. De konstnärliga
områdena skall alltså ha stor frihet i att utforma sin
verksamhet, men man kan inte använda de verktyg som
andra utbildnings- och forskningsområden har. Detta utgör
en begränsning i utvecklingen av olika konstnärliga
områden.
För att utveckla det konstnärliga området krävs en
förändring. Också denna del av universitetens verksamhet
bör kunna använda fakulteternas sätt att vidareutveckla sitt
område. En fakultet ger förutsättningar för ett självständigt
uppträdande och möjligheter som nu inte finns. Det borde
vid universitet finnas en konstnärlig forskarutbildning. Man
ska ha möjlighet att inrätta doktorandtjänster som leder
fram till en doktorsexamen.
Det konstnärliga området måste få ha en egen identitet
och inte vara beroende av beslut i andra vetenskapers
fakulteter.
Det är därför viktigt med en samlande organisation för
det konstnärliga utvecklingsarbetet. Vidare bör det
konstnärliga utvecklingsarbetet och forskning i och om
detta belysas i förhållande till forskningsutveckling och
metodutveckling i övrigt. Vi anser att regeringen redan nu
bör skapa förutsättningar för ett inrättande av en
centrumbildning för kulturforskning vid Göteborgs
universitet.
För inrättande av ett centrum för kulturveteskaplig
forskning vid Göteborgs universitet kan finansieringen lösas
genom att överföra tjänster och medel från anslaget om
forskning och utvecklingsinsatser inom kulturområdet till
Universitetet i Göteborg.
Inrättande av centrum för kulturvetenskaplig forskning
får ses som ett första steg. På sikt bör området utvecklas mot
en fastare forskningsorganisation med inriktning på
kulturfakultet. I detta sammanhang bör även
examensförordningen ses över för att skapa ett mer
enhetligt system inom detta område. Riksdagen bör hos
regeringen begära förslag till detta inför nästa
forskningspolitiska proposition.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av ett centrum för
kulturvetenskaplig forskning vid Göteborgs universitet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det inom det
kulturvetenskapliga området bör utvecklas en fastare
forskningsorganisation med inriktning på kulturfakultet.

Stockholm den 21 januari 1994

Lennart Brunander (c)

Rune Thorén (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (4)