Centrum för miljöforskning i Umeå

Motion 1996/97:Jo607 av Torsten Gavelin (fp)

av Torsten Gavelin (fp)
Det sker en successiv förskjutning av tyngdpunkten i
miljöproblematiken från lokal via regional till global nivå.
En parallell förskjutning sker på det principiella planet mot
ökat systemtänkande och analys av komplexa system och på
det praktiskt miljöpolitiska planet mot internationella
frågeställningar. Den stora fakultetsövergripande kompetens
som finns i Umeå gör Umeå väl lämpad för den
gränsöverskridande forskning som är nödvändig för att
komma till rätta med globala miljöproblem och en hållbar
samhällsutveckling.
Den sammantagna verksamheten vid Umeå universitet, Sveriges lantbruks-
universitet, Arbetslivsinstitutet samt Försvarets forskningsanstalt medför att
Umeå har en mycket stor kompetens inom det miljövetenskapliga området.
Samtliga organisationer ingår också gemensamt i Centrum för miljöveten-
skap, vars uppgift är att stödja och utveckla miljövetenskaplig forskning i
regionen.
Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet har nyligen inrättat
Miljöhögskolan i Umeå. Denna är ett viktigt led i att förnya och stärka utbild-
ningen och forskningen inom det miljövetenskapliga området. En
forskarskola avses inrättas med Miljöhögskolan som drivkraft. Därvid
tillgodoses det stora behov av fakultetsövergripande kompetensutveckling
som finns för att tillfredsställa miljövetenskapen. Den klassiska miljöut-
bildningen i landet, miljö- och hälsoinspektörsutbildningen, har sedan länge
sitt nationella fotfäste vid Umeå universitet. Denna utbildning har sedan ett
antal år dels reformerats till magisterexamen dels fått sällskap med en rad
andra utbildningar och kurser med miljöprofil.
Inom Umeå universitet finns miljöinriktade professurer inom samtliga
fakultetsområden utom det odontologiska. Tillsammans med professurer
inom angränsande kompetensområden vid universitetet och vid den
skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU i Umeå skapar den sammantagna
kompetensen i Umeå utomordentliga förutsättningar för etablering av ett
Advanced Center for Environmental Research. Umeå universitet bör
tillförsäkras de ytterligare resurser som krävs för etableringen och för en
forskarskola inom miljöforskningsområdet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om etableringen av ett Advanced Center for Environmental Research
och en forskarskola inom miljöforskningsområdet.

Stockholm den 6 oktober 1996
Torsten Gavelin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)