Certifiering för brandsäkra braskaminer

Motion 2018/19:1664 av Marléne Lund Kopparklint (M)

av Marléne Lund Kopparklint (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om brandskydd och om certifiering av installatörer av braskaminer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I Sverige sker det över 20000 bostadsbränder varje år som leder till att över
100 människor mister sina liv. Brand i braskaminer och andra eldstäder är den enskilt vanligaste orsaken till brand i svenska villor och står för en tredjedel av villornas bränder. Felaktig eldning, ofta övereldning, och felaktig inmontering av braskaminerna är orsaker som oftast leder till kaminorsakade bränder. Det är också två orsaker som MSB uppmärksammade i Sveriges nationella strategi för att stärka brandskyddet 2010.

Trots detta har politiken inte lyckats vidta tillräckliga åtgärder för att begränsa och förebygga bostadsbränder. Felaktig eldning kan delvis åtgärdas genom informations- och kunskapsspridning, men felaktiga inmonteringar av braskaminer och andra eld­städer som ökar brandrisken kräver större åtgärder.

Redan inom befintlig lagstiftning, lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, åläggs villaägare att regelbundet anlita sotare för att brandskyddskontrollera och sota kaminen i syfte att just minska brandrisken. Trots detta så fortsätter bränder orsakade av felaktiga installationer att vara ett allvarligt problem.

En anledning till detta är att det blivit allt svårare att veta vilka kaminer som är säkra att installera, det med anledning av ökad import av kaminer från utlandet ofta genom internetköp. Kaminer som då kan sakna anpassning till eller monteringsanvisningar för våra svenska byggförhållanden där organiska och brännbara byggmaterial används istället för tegel som i många andra länder. På de installatörer som sedan ska installera kaminen ställs inga juridiska krav på tidigare erfarenhet eller kunskap om installation av eldstäder och kaminer. Således kan en outbildad hantverkare installera en importerad kamin utan att veta att kaminen och dess installation utgör en brandrisk.

Därför bör möjligheten undersökas att införa en certifiering av installatörer som säkerställer att de har en grundläggande kompetens och kunskap.

Marléne Lund Kopparklint (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)