Cyklister och långsamgående fordon på två-plus-ett-väg

Motion 2010/11:T483 av Ulf Berg (M)

av Ulf Berg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om cyklister och långsamgående fordon på två-plus-ett-väg.

Motivering

Alliansen har möjliggjort att infrastrukturen kan förbättras tack vare ordning och reda i statens ekonomi. Genom att ha ordning och reda kan vi utöka satsningarna på infrastruktur och på projekt som faktiskt blir av jämfört med tidigare tågordning där det lovades men inte riktigt höll ända fram.

Detta har möjliggjort en säkerhetshöjande åtgärd med till exempel så kallade två-plus-ett-vägar. Där har mitträcken med åren fått annat utseende för att bland annat motorcyklister skall klara en kontakt med mitträcket på ett bättre sätt.

Det finns dock skäl att titta närmare på cyklisters situation där det nog inte känns speciellt tryggt att cykla på dessa vägar. Därför finns det anledning att vid projektering av två-plus-ett-väg se över om cyklisters situation påverkas i negativ riktning. Detsamma gäller långsamt gående fordon, exempelvis traktorer.

Det kan finnas alternativa färdvägar, men i de fall dessa saknas så bör lösningar föreslås i samband med projekteringen. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder skall komma alla trafikanter till del och detta bör säkerställas vi all planering av infrastruktur.

Stockholm den 21 oktober 2010

Ulf Berg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2010-10-27
Yrkanden (1)

Avsändare