De globala handelsreglerna måste bli mer rättvisa

Motion 2012/13:U300 av Thomas Strand m.fl. (S)

av Thomas Strand m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av att den svenska regeringen inom EU verkar för mer rättvisa globala handelsavtal.

Motivering

Vi behöver rättvisa globala handelsavtal. Tyvärr saknas sådana idag. Jordbruksavtalet ger exempelvis fortfarande EU och USA stora möjligheter att fortsätta stödja sina egna bönder. Det ger emellertid ett begränsat handlingsutrymme för utvecklingsländerna att besluta om sin egen jordbrukspolitik och handelspolitik.

Internationell solidaritet kräver att de globala handelsreglerna förändras. Utvecklingsländer måste få utrymme att själva utforma en handelspolitik som överensstämmer med ländernas egna förutsättningar och strategier. Det är viktigt att i första hand hjälpa människor till självhjälp och ge alla människor rätten att få leva av sitt eget arbete. Idag utestängs många småbönder i andra delar av världen från denna möjlighet på grund av bland annat de globala handelsavtalens utseende och tillämpning där den Europeiska unionen har en central roll.

Det väcker också frågor om Europeiska unionens roll i en global värld. Den jordbrukspolitik (CAP) som dåvarande EG startade i och med Romfördraget 1957 hade som mål att öka produktionen av jordbruksprodukter i medlemsländerna i syfte att möjliggöra livsmedelstrygghet för medlemsstaternas medlemmar. Det har nu gått 55 år sedan denna process startade och inriktningen av EU:s jordbrukspolitik har alltmer kommit att fokuseras på att stödja bönderna inom EU snarare än tillgången till livsmedel för Europas medborgare. Bristen på förändring har också medfört starkt negativa konsekvenser för jordens övriga jordbrukares och länders möjlighet att exportera sina jordbruksprodukter. EU:s nuvarande jordbrukspolitik och dess, enligt vår uppfattning, ensidiga betonande av EU:s bönders intressen tar sig uttryck i de politiska positioner som bland annat EU-kommissionen och EU:s ministerråd intar i förhandlingarna globalt om nya frihandelsavtal. Det är dessa positioner som vi måste påverka. Vi måste upphöra med protektionism.

Vi menar att den svenska regeringen måste öka ansträngningarna för att förändra EU:s position vad gäller globala handelsavtal och ännu starkare påverka EU:s politiska ledning till en annan mer frihandelsvänlig position, något som vi tror skulle gynna de ofta småskaliga jordbruk som finns på exempelvis den afrikanska kontinenten.

Vi anser att den svenska regeringen än starkare ska driva på för en verklig förändring av jordbruksavtalet i syfte att hjälpa till att utveckla utsatta länders marknader. Den svenska regeringen måste se till att inte marknaderna i utsatta länder undermineras av billiga importvaror. Sveriges regering måste påverka EU att främja en global och rättvis handel.

Stockholm den 26 september 2012

Thomas Strand (S)

Christer Engelhardt (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hans Hoff (S)

Johan Andersson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jonas Gunnarsson (S)

Arhe Hamednaca (S)

Karin Åström (S)

Krister Örnfjäder (S)

Kerstin Engle (S)

Sara Karlsson (S)

Sven Britton (S)

Suzanne Svensson (S)

Åsa Lindestam (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)