De regionala effekterna av skatteväxlingen

Motion 2005/06:Sk470 av Sören Wibe (s)

av Sören Wibe (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om inkomsteffekterna och de regionala effekterna av skatteväxlingen.

Motivering

I den s.k. Skatteväxlingsutredningen utsades klart att skatteväxlingen inte fick leda till vare sig ökade inkomstskillnader eller ökade regionala skillnader. Ordagrant hette det på sidan 19: Kommittén anser att fördelningseffekterna av en skatteväxling noga måste vägas in i hur besluten på detta område fattas. Effekten av en skatteväxling får inte bli att hushåll med små marginaler får sämre välfärd. Inte heller får växlingen leda till att de regionala skillnaderna ökar.

Nu beror naturligtvis de regionala skillnaderna (liksom inkomstskillnaderna) på vilka konkreta åtgärder som vidtas. Hittills har emellertid skatteväxlingens huvudspår varit att höja framför allt energiskatterna (alternativt koldioxidskatten) och i gengäld sänka inkomstskatten, de sociala avgifterna och/eller höja grundavdragen. Det är vanskligt att säga exakt hur dessa förändringar slår regionalt, men klart är att ökning av energiskatterna får regionala effekter. I den bilaga till Långtidsutredningen som presenterades för några år sedan – och som behandlade miljöpolitikens fördelningseffekter – framgick klart att den gröna skatteväxlingen främst missgynnade låginkomsttagare och glesbygdsbor.

Årets planerade skatteväxling bara en liten del av det totala paketet med grön skatteväxling vilket, som bekant, omfattar 30 miljarder. Med årets växling har man hunnit ungefär halvvägs, men trots detta har ännu ingen utvärdering gjorts om de samlade effekterna på inkomstfördelning och regionalt utfall. Detta är anledningen till denna motion. Jag utgår från att regeringen följer upp skatteväxlingens effekter och beräknar det utfall som den gröna skatteväxlingen hittills lett till.

Stockholm den 3 oktober 2005

Sören Wibe (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)