Decentraliserad högskoleutbildning

Motion 2016/17:2623 av Anders Åkesson (C)

av Anders Åkesson (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga att avsätta medel till pilotprojektet Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

196 av 197 landsbygdskommuner saknar universitet eller högskola i kommunen eller dess direkta närhet. En stor del av dessa landsbygdskommuner står idag mitt i stora kompetensförsörjningsproblem när det gäller högskoleutbildad arbetskraft, både inom den offentliga och den privata sektorn. Näringsliv och offentliga aktörer har svårt att hitta personal med rätt utbildning i många kommuner. Unga människor flyttar iväg till större städer och till högskole-/universitetsorter för att utbilda sig och återvänder i mindre grad. På senare år har antalet högre utbildningar på distans eller i utlokaliserad form minskat, vilket har påskyndat denna negativa utveckling i Sveriges landsbygdskommuner.

Denna kunskaps- och kompetensklyfta som just nu förstärks hotar i förlängningen såväl landsbygdskommunernas tillväxt som samhällsutvecklingen i hela landet. Tillgången till högre utbildning i det egna närområdet och i relation till den lokala arbetsmarknadens behov är en nyckelfaktor för samhällsutveckling. Genom att finnas nära människor och erbjuda möjlighet att studera på hemmaplan sprids möjligheten för fler att skaffa sig en högre utbildning utan att behöva pendla eller flytta, till gagn för både individ och samhälle.

Ett initiativ för att pröva en modell för tillgängliggörande av högre utbildning i orter utan högskola/universitet, Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning, har tagits av kommunerna Västervik, Vimmerby och Hultsfred tillsammans med Linnéuniversitetet och Högskolan Väst. Detta projekt bygger på samverkan mellan den lokala arbetsmarknaden, kommunernas lokala campus samt universitetet och högskolan, där behoven av relevant kompetens är väl inventerad och känd. Projektet förväntas generera ny kunskap för den landsbygdsstrategiska utvecklingen i landet. Det möter också delar av de utmaningar som lyfts i regeringens nyindustrialiseringsstrategi, kompetensförsörjningsutmaningen inom välfärdssektorn och sist – men inte minst – kan projektet ses som en förebildlig modell i arbetet för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Slutligen förväntas projektet generera kunskaper som kan tjäna som modell för tillgängliggörande av högre utbildning, med god kvalitet, i kommuner och regioner där det finns definierade tydliga behov av kvalitativ kompetensförsörjning i form av högre utbildning, på kort och lång sikt. En närodlad högskolesatsning.

Med stöd av det ovan anförda bör riksdagen ge regeringen till känna att överväga möjligheten att ge medel till pilotprojektet Nya vägar för flexibilitet i högre utbildning för att möjliggöra tillskapandet av en modell för högre utbildning i hela landet.

Anders Åkesson (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)