Delad pension

Motion 2005/06:Sf401 av Johnny Gylling och Olle Sandahl (kd)

av Johnny Gylling och Olle Sandahl (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning i syfte att ge förslag på former för delad pensionsrätt mellan makar.

Motivering

Dagens pensionssystem bygger på en bred politisk uppgörelse. Enligt många bedömare är det ett stabilt system för att hålla även när människors livslängd ökar och fler försörjs av färre förvärvsarbetande. Alla ändringar i pensionssystemet som föreslås möts därför oftast av argumentet att man inte kan ändra i systemet på grund av den breda uppgörelsen och att systemet inte hänger ihop annars.

Vi vill i denna motion ändå peka på ett fenomen som vi tycker bör rättas till. Vårt samhälle bygger på familjen och den vanligaste samlevnadsformen är fortfarande äktenskapet. Andra vanliga former regleras av sambolagen eller partnerskapslagen. När den ena maken dör har den kvarlevande vissa rättigheter vad gäller arv. Den kvarlevande får ärva bilen, huset och andra tillgångar, men den intjänade pensionen tillfaller inte den efterlevande makan utan delas av hela pensionskollektivet, trots att pension är att betrakta som intjänad och uppskjuten lön och därför borde tillfalla efterlevande. Dagens ordning anser vi vara orättvis mot den efterlevande.

Många människor skulle slippa vara beroende av bidrag om man fick ärva sin livskamrats intjänade pension som ofta är frukten av gemensamt arbete i en arbetsfördelning som syftat till att optimera familjens livskvalitet. En delad pension skulle öka den ekonomiska tryggheten för väldigt många och gagna jämställdheten mellan könen. Kvinnor tjänar generellt mindre än män och förvärvsarbetar ofta färre år, varför också deras pension blir lägre än männens. Med det system vi föreslår skulle intjänad pension delas lika mellan makar vid exempelvis skilsmässa och behovet av efterlevandepension minska då den ena maken dör, vilket skulle gynna kvinnor då de ekonomiskt sätt ofta är missgynnade.

För att åstadkomma detta föreslår vi att man tar bort utdelningen till pensionskollektivet och styr över det till den efterlevande. Flera frågor uppstår naturligtvis i sammanhanget: Vem ska räknas som efterlevande om man haft flera makar genom livet? Ska man dela upp pensionen dem emellan? Ska man kunna reglera arvsrätt till pension genom avtal?

En konsekvensbeskrivning och en genomgripande analys måste göras med anledning av att pensionen skulle minska något för övriga i pensionskollektivet. Därför vore en särskild utredning som får till uppgift att föreslå delad pensionsmöjlighet på sin plats.

Stockholm den 29 september 2005

Johnny Gylling (kd)

Olle Sandahl (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)