Deltidsarbete

Motion 1998/99:A260 av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist (s)

av Lennart Klockare och Birgitta Ahlqvist (s)
Varje människa borde ha möjlighet att försörja sig på ett eget arbete.
Många som skulle vilja arbeta heltid kan i dag endast få deltidstjänst,
vilket inte är möjligt att klara sin försörjning med. Deltidstjänster finns i
huvudsak inom vården, den kommunala verksamheten, inom handeln och
annan servicenäring. Det är i huvudsak kvinnor som har deltidstjänster,
varför detta även är en jämställdhetsfråga.
De regler som nu gäller om företrädesrätt till mertid och övergång till fasta
tjänster är ett steg i rätt riktning, men inte tillräckligt. Arbetsgivarna borde
inrätta alla tjänster på heltid och den som så önskar skall begära deltid. Det
finns alltid anställda som av olika skäl vill arbeta deltid. Med inrättande av
heltidstjänster, och deltid på egen begäran, kommer man även bort från
deltidsstämplingen. Inrättande av fasta deltidstjänster skall bara vara möjligt
när det finns särskilda skäl, t.ex. arbetsuppgiften räcker inte till en
heltidstjänst, att arbetet är begränsat till ett antal timmar eller annat
särskilt
skäl.
De förändrade reglerna om deltidsstämpling har medfört att deltids-
arbetande sagt upp sin anställning när de riskerat att bli utförsäkrade, för att
kunna stämpla på heltid. De kan inte klara sin ekonomi på deltidslön.
Om den deltidsarbetande behåller sin tjänst efter utförsäkring innebär det
att kommunen måste gå in med socialbidrag. Det kan inte vara riktigt att säga
upp sin tjänst samtidigt som målet är att minska arbetslösheten.
Det är angeläget att redovisade problem kan få en lösning. En väg är att det
i den arbetsrättsliga lagstiftningen regleras vad som är särskilda skäl, för att
kunna göra avsteg från att inrätta heltidstjänster. Konsekvensen av nuvarande
deltidsstämpling måste beaktas i det fortsatta utredningsarbetet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om heltidstjänster och de deltidsarbetandes situation.

Stockholm den 27 oktober 1998
Lennart Klockare (s)

Birgitta Ahlqvist (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)