Deltidsarbeten

Motion 1998/99:A223 av Annika Nilsson och Kent Härstedt (s)

av Annika Nilsson och Kent Härstedt (s)
Arbetet har en central plats i våra liv. Det ger oss en
möjlighet att utvecklas och att syssla med intressanta och
engagerande uppgifter. Arbetet ger oss möjligheten till
försörjning och därigenom kunna förverkliga våra drömmar.
Tyvärr är det så att det finns många framför allt kvinnor i
branscher som kommun, landsting, handel, hotel och
restaurang som inte helt kan försörja sig på sitt arbete.
Genom att arbetsgivarna inte ger  heltidstjänster, utan många
går på olika former av deltid, leder det till att försörjningen
inte tryggas.
För att förändra detta och för att pressa på har regeringen och riksdagen på
olika sätt ökat trycket på arbetsgivarna. Det har tyvärr inte lyckats speciellt
bra, utan fortfarande så är det arbetstagarna som får bära kostnaderna för en
dålig personalpolitik.
Ett exempel är de förändringar i arbetsrätten som ger rättighet till mertid
och övergången från vikariat till fasta tjänster. Dock kan vi se att andelen av
dem som arbetar, vilka har olika deltidstjänster, ligger ganska konstant kring
25 %, andelen som har deltid inom detaljhandeln ligger kring 50 % och detta
har inte förändrats under de senaste tio åren. Du har idag möjligheten att, om
du får en fast tjänst på deltid, stämpla upp till den tidigare tjänstgörings-
graden under en ersättningsperiod. Vi har alltså en bortre parentes i denna del
av arbetslöshetsersättningen. Detta tvingar i praktiken deltidsanställda att bli
tillfälligt anställda. Antalet tillfälliga anställningar har drastiskt ökat
under de
senare åren.
 Det kan inte vara rimligt att staten går in och tryggar försörjningen när
arbetsgivarna vill ha deltidstjänster av rent praktiska skäl. Konsekvensen av
detta är dock att arbetsgivarna inte har förändrat sitt agerande och att de
arbetslösa tackar nej till fasta deltidstjänster eftersom de vet att i längden
kan
de inte försörja sig. Det finns även de kvinnor, för det är mest kvinnor som
innehar deltidstjänsterna, som har sagt upp sig för att de genom det system vi
nu har inte kan försörja sig på sin tjänstgöringsgrad. Det är i detta
sammanhang viktigt att framhålla att naturligtvis finns det de som vill arbeta
deltid men problemet gäller främst ensamstående kvinnor som jobbar på
ofrivillig deltid.
Just nu sitter en utredning och tittar på hela problematiken med deltids-
tjänster när det gäller arbetstid, kompetensutveckling och så vidare. Det
absolut bästa hade varit om man på olika sätt hade kunna ge alla dem som
idag går på deltid en heltidstjänst. En annan möjlig väg att gå för att sätta
press på arbetsgivarna är att ha differentierade arbetsgivaravgifter för del-
tidstjänster och heltidstjänster. Det leder också till att arbetsgivarna skulle
vara tvingade att redovisa hur många deltidstjänster de har. Den högre
arbetsgivaravgiften skulle kunna gå tillbaka till företaget i form av riktade
medel för kompetensutveckling till de deltidsanställda. Det är vår förhopp-
ning att regeringen beaktar detta i sitt fortsatta arbete med deltidsarbets-
ösheten.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om deltidsarbeten.

Stockholm den 23 oktober 1998
Annika Nilsson (s)

Kent Härstedt (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)