Deltidsbrandmännens försäkringsskydd

Motion 2018/19:180 av Magnus Jacobsson (KD)

av Magnus Jacobsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kommuner/räddningsförbund bör ta ansvar för deltidsbrandmännen vid eventuell skada under tjänsteutövning och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt dagens lagstiftning är det det enskilda företaget som är huvudarbetsgivare som står för arbetsskadeförsäkringen för deltidsbrandmän. Detta får som konsekvens att ett flertal arbetsgivare är negativa till att deras personal engagerar sig som deltidsbrandmän. Det är också ett stort problem när en brandman skadas vid en utryckning då personen i fråga kan bli långtidssjukskriven vilket huvudarbetsgivaren får ansvaret för trots att skadan har uppstått när brandmannen har tjänstgjort i syfte att ge alla andra medborgare trygghet.

När olyckan väl är framme kan även ett enskilt företag/arbetsgivare drabbas hårt när en anställd som har en nyckelbefattning blir skadad. I värsta fall kan det till och med gå så illa att företaget får lägga ner på grund av att en deltidsbrandman har skadats och inte längre kan delta på den vanliga arbetsplatsen.

Kommunerna/räddningsförbunden kan inte heller teckna tilläggsförsäkringar då det är huvudarbetsgivaren som har huvudansvaret för deltidsbrandmän. Detta är en otidsenlig ordning. Vi behöver ändra lagstiftningen så att kommuner/räddningsförbund tar ansvaret för deltidsbrandmännen vid eventuell skada under tjänsteutövning.

Den statliga utredningen SOU 2018:54 har föreslagit att kommunen måste ta ansvar för personalförsörjningen av deltidsbrandmän. Bland annat genom att åta sig att ersätta huvudarbetsgivarens kostnader för arbetstagares skador som uppkommit vid arbete som deltidsbrandmän. Detta är ett nödvändigt förslag om kommunerna ska klara försörjningen av deltidsbrandmän på sikt.

Ett annat område, som utredningen påpekade behöver förbättras, är möjligheten till arbetslöshetsersättning. De sociala trygghetssystemen är inte anpassade för den typ av anställning som deltidsbrandmannaskapet utgör.

Magnus Jacobsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-10-25 Granskad: 2018-10-25 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)