Den demokratiska utvecklingen i Ryssland

Motion 1994/95:U802 av Björn von Sydow (s)

av Björn von Sydow (s)
Utvecklingen av statsskicket och de mänskliga fri- och
rättigheterna i Ryssland är oroande. Det internationella
samfundet har skyldighet och rätt att stödja den
demokratiska utvecklingen.
Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och de
grundläggande friheterna, som bevakas av kommissionen
och domstolen i Strasbourg, är Ryssland ännu inte med i. Det
är den mest effektiva bevakaren på det internationella planet
av demokrati och medborgerliga rättigheter.
Tjetjenienkrigets dimensioner -- och annat -- visar att i dag
kan Ryssland i realiteten inte respektera och följa denna
konvention. Men målet måste vara att så skall bli fallet. Det
kräver dock avsevärda förändringar i Ryssland.
Men Ryssland är redan bundet av den stadga som president
Gorbatjov signerade i november 1990 i Paris -- ''Charter of
Paris for A New Europa''. Det är en stadga i Europeiska
säkerhetskonferensens hägn. Den inleds med en omfattande
paragraf om ''Human Rights, Democracy and Rule of Law''.
I denna och i flera av de följande paragraferna åtar sig alla
stater -- också Ryssland som arvtagare till Sovjet -- att
utveckla och garantera demokratin. Det gäller de
demokratiska friheterna. Det gäller fria val. Det gäller att ett
land skall byggas med lag. Bl.a. sägs: ''Demokrati är den
bästa garantin för yttrandefrihet, tolerans mellan alla grupper
i ett samhälle, och lika chanser för varje människa.''
En serie klara krav i denna anda formuleras i stadgan, i stor
utsträckning i anslutning till Europakonventionens fri- och
rättighetskrav.
Det framgår också att varje medborgare skall ha rätt till
hjälp -- ''nationell eller internationell, mot varje brott mot
hennes rättigheter''. Och: ''Våra stater skall samarbeta och
stödja varandra med syftet att göra demokratins
landvinningar omöjliga att häva.''
Detta och mycket annat har alltså Ryssland en folkrättslig
skyldighet att uppfylla i enlighet med Parisstadgan.
Den svenska regeringen är alltså förpliktigad att bistå
demokratin i Ryssland. Det kan innebära att Sverige i
samverkan med andra stater och organisationer påpekar för
Rysslands regering och andra signatärmakter vilka drag i
utvecklingen i Ryssland som strider mot Parisstadgan.
Vidare bör det svenska s.k. demokratibiståndet ökas
gentemot Ryssland. Det bör inriktas på att trygga
samhällsförhållanden som de anges i Parisstadgan.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen begär en redovisning av regeringen och
regeringens bedömning i vad mån Ryssland uppfyller
Parisstadgans åtaganden om ''Human Rights, Democracy
and Rule of Law'',
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inriktningen av det svenska
biståndet till Ryssland.

Stockholm den 23 januari 1995

Björn von Sydow (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08
Yrkanden (4)