Den digitala klyftan

Motion 2011/12:T305 av Andreas Carlson (KD)

av Andreas Carlson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka åtgärder för att överbrygga den digitala klyftan.

Motivering

Sverige är ett av de länder i Europa som har den högsta andelen hushåll med bredbandsabonnemang. Det fasta telenätet är det nät som når flest hushåll och företag med bredband. Närmare 98 procent av hushållen och 95 procent av företagen nås av detta nät, som erbjuder bredband via tekniken xDSL. De mobila 3G-näten täcker tillsammans 99 procent av befolkningen. Kabel-tv-näten och de fiberbaserade näten finns framförallt i tätorter. Men det finns stora skillnader. Särskilt på landsbygden är valmöjligheterna vad gäller leverantörer ibland mycket begränsade. Det finns också områden som helt saknar tillgång till bredband eller har bredband med låg kapacitet och kvalitet. Cirka 10 procent av befolkningen som täcks av mobila nät beräknas inte kunna få ett stabilt och fungerande bredband via det mobila nätet (Källa: Bredbandsstrategi för Sverige, 2009).

Hushållens behov av och efterfrågan på bredbandslösningar växer successivt, och för att våra landsbygder även i fortsättning ska utvecklas som attraktiva boendemiljöer för en stor del av befolkningen behöver tillgången till bredband med hög kapacitet spridas till betydlig större delar av landet än i dag. Det är viktigt att de som vill och behöver ha tillgång till internet och digitala tjänster har möjlighet till det. Det handlar både om att skapa en god infrastruktur och om ökad kunskap om hur tekniken ska användas.

Enligt EU-direktivet om samhällsomfattande tjänster (2002/22/EG) ska nivån på den service som erbjuds inom samhällsomfattande tjänster motsvara genomsnittet i samhället. Direktivet bygger på principen att det i första hand är marknaden som ska se till att de tjänster som behövs finns tillgängliga för abonnenterna till ett överkomligt pris. Jag delar uppfattningen att it-infrastrukturen främst bör byggas ut genom marknadsmekanismer. Men det finns områden som inte kommer att bli kommersiellt intressanta inom överskådlig tid. Kristdemokraterna föreslår att intäkter från spektrumauktioner borde användas till att öka mobiltäckning i glesbygd. Detta skulle kunna ske på liknande sätt som användes vid Post- och telestyrelsens auktion för frekvenstillstånd i det s.k. 800 MHz-bandet. 300 miljoner kronor är öronmärkta till täckning för internetaccess i områden som idag saknar tillgång till internet. Regeringen borde utreda möjligheten att avsätta kommande intäkter från spektrumauktioner till it-infrastrukturutbyggnad, för att överbrygga den digitala klyftan.

Kristdemokraterna har drivit en nödvändig ambitionshöjning både på hastigheter och tillgänglighet på bredband. Vi ser därför positivt på att regeringen i budgetpropositionen föreslår ytterligare en halv miljard kronor till bredbandsstöd.

Stockholm den 4 oktober 2011

Andreas Carlson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)