Den ekonomiska politiken

Motion 1996/97:Fi204 av Carl Bildt m.fl. (m)

av Carl Bildt m.fl. (m)
Sammanfattning

Strukturella förändringar krävs

De övergripande målen för den ekonomiska politiken skall
vara att skapa förutsättningar för snabb tillväxt, en kraftig
ökning av antalet nya arbetstillfällen och en god
reallöneutveckling. Skall dessa mål kunna uppfyllas, så att
massarbetslösheten elimineras och Sverige inte längre halkar
efter den ekonomiska utvecklingen i övriga industriländer,
krävs en genomgripande omläggning av den ekonomiska
politiken. Dagens ekonomiska problem är strukturella och
kan inte lösas utan omfattande strukturförändringar. Det
medger regeringen i budgetpropositionen utan att några
ansatser till nödvändiga reformer kan skönjas.

Budgetpropositionen är en kapitulationsakt. Regeringen står nu ännu
längre från målet att halvera den öppna arbetslösheten
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (14)