Det dansk-svenska skatteavtalet

Motion 2011/12:Sk320 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)

av Ulf Nilsson m.fl. (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omförhandla skatteavtalet mellan Sverige och Danmark.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att fördela överförd skattekompensation direkt till skånska kommuner.

Motivering

Kontakterna över Öresund har utvecklats kraftigt sedan bron byggdes. Den positiva utvecklingen har överträffat förväntningarna. I dag pendlar över 20 000 personer dagligen mellan Sverige och Danmark. De flesta bor i Sverige och arbetar i Danmark. Många är danska medborgare.

Mellan Danmark och Sverige gäller ett skatteavtal som utgör ett undantag i Norden. Normalt i Norden gäller gränsgångarregler som innebär att skatt i gränskommuner tas ut där man är bosatt. Samma typ av gränsgångarregler finns också för boende vid gränserna Belgien–Frankrike, Frankrike–Tyskland, Belgien–Tyskland samt i övre Rhenregionen mellan Tyskland, Frankrike och Schweiz.

Personer som arbetspendlar just mellan gränskommunerna i Danmark och Sverige beskattas däremot i landet där de arbetar. Det har blivit allt mer uppenbart att de skånska kommunerna förlorar skatteintäkter. Kommunerna förlorar allt större skatteintäkter för varje år som arbetspendlingen ökar. Det finns all anledning för Sverige att arbeta för en omförhandling av skatteavtalet.

År 1997 avskaffades gränsgångarrelerna genom ett avtal mellan Danmark och Sverige. År 2003 ingick sedan den socialdemokratiska regeringen ett nytt avtal med Danmark, ett avtal som skulle ge hemkommunerna kompensation för förlorade skatteintäkter. Avtalet innehåller dock så många undantag att Sverige och Skåne förlorar avsevärda intäkter. I avtalet undantas landstingsskatten, offentliganställdas löner samt inkomster under cirka 150 000 danska kronor.

Skatteutskottet har tidigare år avstyrkt motioner med liknande innehåll. För varje år har bristerna med skatteavtalet dock blivit allt mer uppenbara, och därför menar vi att frågan bör väckas igen. Öresundsinstitutet och Kommunförbundet Skåne beräknar att de skånska kommunerna förlorar cirka 1 miljard kronor på det gamla dåliga skatteavtalet. Dessutom läggs kompensationen in i det generella skatteutjämningssystemet. De skånska kommunerna och Region Skåne får därmed ännu mindre kompensation för servicekostnader till invånare med arbete i Danmark.

Det är angeläget att frågan om skatteavtalet kommer högt på den svenska listan över önskemål vid kommande samtal och förhandlingar med Danmark. Förutom den ekonomiska aspekten finns det också en risk för att negativa attityder kan vändas mot arbetspendlarna, som inte betalar skatt i hemkommunen men ändå har kommunal rösträtt där och använder den kommunala servicen. Som helhet är det mycket positivt med ökad integration över Öresund. Men det nuvarande dansk-svenska skatteavtalet riskerar att motverka den utvecklingen.

Innan att nytt avtal kommit till stånd, borde pengarna som Danmark överför till Sverige tilldelas skånska gränskommuner med många arbetspendlare och inte gå in i det kommunala utjämningssystemet.

Stockholm den 4 oktober 2011

Ulf Nilsson (FP)

Allan Widman (FP)

Tina Acketoft (FP)

Christer Nylander (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (2)