Det generella strandskyddet

Motion 2007/08:MJ437 av Gustav Blix m.fl. (m)

av Gustav Blix m.fl. (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa det generella strandskyddet.

Motivering

Idag finns en uppsjö av detaljerade lagar som reglerar och ställer orimliga krav på byggandet av till exempel nya bostadsområden. Ändå finns det planer på nya hinder och förbud. Som exempel kan nämnas det förslag som den förra regeringen förberedde om en ytterligare skärpning av strandskyddet. Där föreslogs att det även i de områden där strandskyddet redan är upphävt, exempelvis vid hamnar och industriområden, skulle ske en omprövning av strandskyddet om det ska byggas nytt. Därmed skulle det bli ännu svårare att bygga bostäder i de sjönära lägen där så många vill bo.

Att bo nära vatten är inte bara en dröm för stora delar av dagens befolkning. Tvärtom är det ingen tillfällighet att i stort sett alla dagens svenska städer ligger vid vatten. Förr var närhet till vatten önskvärt inte minst ur transportsynpunkt. Exempel på detta är dagens riksdagshus, Kungliga Slottet och Rosenbad, som alla ligger vid vattnet.

Men det som var rätt och bra förr har genom ett märkligt brott med historien inte bara blivit fel utan också rent av förbjudet. Med dagens strandskyddsregler hade ingen av Sveriges större städer kunnat anläggas. Detta trots att det även idag finns väldigt många som lockas att bo nära vatten.

Reglerna för strandskydd bör därför inte skärpas utan förenklas. Dagens generella strandskydd bör avskaffas och ersättas av en möjlighet för landets kommuner att peka ut de områden som kan vara av särskilt skyddsvärde. Självklart finns det utmaningar, inte minst klimatfrågan kan komma att ställa höga krav på landets kommuner när det gäller planering av byggnationer. Miljön är dock inget hållbart argument för att staten skall ha sista ordet i dessa frågor. Samma kommuner som idag anses ha kompetens att förvalta ett planmonopol vad gäller bostäder och infrastruktur bör också kunna anförtros ansvaret för strandskyddet. Mot bakgrund av att förutsättningar och behov ser så olika ut i olika delar av landet, är ett lokalt ansvar särskilt viktigt.

Stockholm den 4 oktober 2007

Gustav Blix (m)

Sten Nordin (m)

Staffan Anger (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-05 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)