Det skrivna kulturarvet

Motion 2002/03:Kr348 av Agneta Lundberg och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

av Agneta Lundberg och Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att det nationella uppdraget att vårda det nationella skrivna kulturarvet tilldelas Riksarkivets byrå SVAR i Västernorrlands län.

Motivering

Riksarkivet har av regeringen fått i uppdrag att redovisa vilka konserverings-, arkivvårds- och reproinsatser som erfordras för att den fysiska statusen hos de arkiv och samlingar som förvaras i Riksarkivet och landsarkiven skall hålla en acceptabel nivå. Riksarkivet presenterade utredningens resultat för Kulturdepartementet den 30 september 1999.

Utredningen har kommit fram till att det är hög tid att påbörja ett omfattande vårdprogram om inte de för det nationella kulturarvet omistliga arkivhandlingarna på sikt skall förstöras. Under året har en stor taxering genomförts av arkivens totalt 44 hyllmil pappershandlingar och 1,2 miljoner kartor och ritningar. Utredningen uppskattar att insatsen för mikrofilmning och scanning av arkivhandlingar erfordras medel i storleksordningen 50 mkr per år i 10 år, dvs totalt ca 500 mkr. Årligen kan dessa insatser bereda ca 150 personer arbete. Ett exempel på förstärkning av SVAR och att ge ersättnings­jobb till Sollefteå kommun vore att ge SVAR förutsättningar att ta ansvar för vårdprogrammet att rädda de för det nationella kulturarvet omistliga arkivhandlingarna.

För reproduktion i form av mikrofilmning, scanning och digitala register kan insatserna koncentreras till några platser i landet. SVAR har sedan 1997 bedrivit EU-projekt för att undersöka teknik och metod för scanning, lagring och återsökning av digitaliserat arkivmaterial. Mikrofilmningen är ett säkert medium för långtidsbevarande av säkerhetskopior av arkiv, men för att öka tillgängligheten kommer den nya tekniken alltmer att tas i anspråk. SVAR har med sin mer än 20-åriga erfarenhet av informationsförsörjning med arkivmaterial på moderna medier byggt upp kompetens och kunnande inom såväl mikrofilm som digital teknik.

SVAR:s erfarenheter av att bygga upp arbetsplatser har visat att den inlärningsperiod som behövs för att uppnå en effektiv och kvalitativt högtstående produktion inte är försumbar. Enheterna måste ges en långsiktig bemanning, vilket innebär att kortsiktiga arbetsmarknadsåtgärder inte ger tillräckligt hög kvalitet och produktionsvolym. Vissa moment är väl lämpade för arbetshandikappade.

SVAR har totalt 6 st arbetsplatser i Västernorrlands län, varav 4 st inom Sollefteå kommun och en i vardera Ånge och Kramfors kommuner. Dessa arbetsplatser arbetar med mikrofilmning, konvertering av mikrofilm, framställande av mikrokort, scanning och upprättande av digitala sökregister. För­ut­sättningarna är mycket goda för att utöka verksamheten vid SVAR:s samtliga arbetsplatser och även att bygga upp nya arbetsplatser i länet där SVAR:s erfarenhet och kunnande kan tas tillvara.

Stockholm den 23 oktober 2002

Agneta Lundberg (s)

Kerstin Kristiansson Karlstedt (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2002-10-23 Hänvisning: 2002-10-30 Bordläggning: 2002-10-30
Yrkanden (1)