Det småskaliga kustfisket

Motion 2017/18:717 av Agneta Gille (S)

av Agneta Gille (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över regelverket för det småskaliga kustfisket och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

För svenskt yrkesfiske är de övergripande målen formulerade i Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat[1]. Målen kan sammanfattas i

  1. en förvaltning som tar både biologisk, social och ekonomisk hänsyn
  2. regelförenklingar som minskar företagens administrativa börda
  3. utvecklingen av näringen och en förbättrad bild av det svenska fisket som kan bidra till ökad lönsamhet och mer hållbara företag
  4. stärkt samverkan mellan myndigheter, fiskenäringen och andra aktörer inom området.

Strategin är ambitiös och uttalar att svenskt yrkesfiske bidrar till en levande landsbygd, kust och skärgård. Utgångspunkten är att fisket ska vara ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart.

I strategin uppmärksammas att det inom delar av fiskenäringen finns lönsamhetsproblem. För yrkesfiskare i Roslagen upplevs utvecklingen fjärma sig från strategins mål. Det är det storskaliga fisket som gynnas medan det är svårt att få gehör för kustfiskarnas frågor. Det industriella fisket i Ålands hav slår hårt mot kustfisket. Reglerna för det småskaliga kustfisket måste ses över – ekosystemansatsen måste tas på allvar. Konkurrensen från gråsäl och skarv måste uppmärksammas.

Att riksdagen beslutar i enlighet med motionen om att se över regelverket för det småskaliga kustfisket och tillkännager detta för regeringen.

Agneta Gille (S)


[1] Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten Svenskt yrkesfiske 2020 – Hållbart fiske och nyttig mat April 2016.

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)