Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund

Motion 2013/14:Kr247 av Per-Ingvar Johnsson och Johan Linander (C)

av Per-Ingvar Johnsson och Johan Linander (C)
C357

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund ska finnas kvar.

Motivering

Verksledningen inom Institutet för språk- och folkminnen har föreslagit att Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund ska flyttas till Göteborg. Idag finns institutets verksamhet förlagd till Lund, Göteborg, Uppsala och Umeå. Även verksamheten i Umeå är hotad.

Vi vill liksom företrädare för Lunds universitet och för olika företrädare för olika kulturinstitutioner i Skåne att Dialekt- och ortnamnsarkivet ska finnas kvar i Lund.

Institutets uppdrag är att samla in, bevara och forska om dialekter, ortnamn, personnamn och folkminnen. För att fullgöra uppdraget borde det vara naturligt att verksamheten finns geografiskt utspridd i hela landet. Detta betonades också i regeringens budgetanvisningar för 2012. Det är, som vi ser det, viktigt att en kulturinstitution som denna finns i de trakter där materialet samlats in och där de människor finns som berörs i samlingarna. Samlingarna i Lund är från Skåne, Blekinge, Halland, Småland och Öland. Samlingarna i Lund är delvis speciella på grund av de sydligaste landskapens historiska anknytning till Danmark.

Att institutet har verksamhet i Lund har stor betydelse för många verksamheter inom universitet och inom andra verksamheter inom dialekt- och ortnamnsområdet i södra Sverige. Detta har framförts i ett upprop undertecknat av 14 företrädare för verksamheter i Skåne, som samarbetar med arkivet i Lund.

Vi vill tydligt markera vårt stöd för att Dialekt- och ortnamnsarkivets verksamhet ska finnas kvar i Lund. Vi anser att vad som framfördes i regeringens budgetanvisningar, om en geografiskt spridd verksamhet, fortfarande har full aktualitet.

Stockholm den 2 oktober 2013

Per-Ingvar Johnsson (C)

Johan Linander (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)