Digital-tv

Motion 2005/06:Kr298 av Marie Wahlgren m.fl. (fp)

av Marie Wahlgren m.fl. (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det digitala marknätet bör innehålla nordiska tv-kanaler.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att införandet av digital-tv inte skall försämra möjligheten att se grannländers tv.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att man i Skåne samordnar införandet av digital-tv med motsvarande förändringar i Danmark.

Motivering

Folkpartiet har länge varit kritisk till regeringens beslut att snabbt släcka ned det analoga tv-nätet. Partiet har också varit kritisk till den storskaliga satsningen på markbunden digital tv. Många som är kritiska till det statliga digital-tv-projektet har påpekat att framtidens tv-distribution snarare lär bygga på en kombination av bredband och satellit. Kontrollen över marknätet är politisk och saknar i huvudsak en regional kundanpassning. Bland annat har man inte tagit hänsyn till intresset att i gränsregioner kunna se grannländers tv.

Tillgången till grannlands-tv har varit viktig för kontakten och förståelsen i Öresundsregionen. Danskar och svenskar har lärt sig att förstå varandras språk, kultur och samhälle via tv. Nu när Öresundsregionen alltmer suddar ut gränsen mellan Sverige och Danmark blir möjligheten att följa grannlandets tv-utbud allt viktigare. Fler bor och arbetar på olika sidor om Öresund och då blir det också viktigt att ha tillgång till tv från den motsatta sidan.

I detta läge går Sverige över till digital-tv, en digital-tv som i nuläget inte innehåller grannlands-tv i det markbundna nätet. Detta motverkar integrationen i Öresundsregionen, och vi antar att motsvarande problem också finns i andra gränsregioner.

De nya digitala teknikerna innebär en möjlighet att öka tv-utbudet. Det är tråkigt att man i de nordiska länderna inte tagit till vara möjligheten att i detta läge förverkliga drömmarna om tillgång till det nordiska tv-utbudet i samtliga länder. Dessa drömmar började med det s.k. Nordsat-projektet. Nu när teknikutvecklingen gjort det möjligt att på ett enklare sätt åstadkomma ett nordiskt tv-utbud visar den svenska regeringen ett mycket svalt intresse för frågan. Regeringen borde vara pådrivande inom Norden för att åstadkomma ett närmare samarbete på detta område. Förutom att detta skulle lösa problemen i gränsregioner så skulle det också stärka den nordiska dimensionen. Intressant att konstatera är att flera kommersiella aktörer däremot i sina kabelnät erbjuder nordisk television. Detta är dock inte tillgängligt i det digitala marknätet.

Viktigast är dock att man löser problematiken i gränsområdena. Detta kräver två åtgärder. Dels att regeringen, om man inte snabbt kan införa nordisk tv i hela marknätet, i alla fall verkar för speciallösningar i gränsområden så att man garanterar att man inte försämrar möjligheten att se grannlandets tv jämfört med idag, dels att man i gränstrakter och framför allt i Öresundsregionen samordnar övergången till digital-tv. Det betyder att Sverige bör avvakta att släcka ner det analoga tv-nätet i Skåne i avvaktan på att Danmark gör motsvarande åtgärder i Köpenhamnsregionen.

Stockholm den 3 oktober 2005

Marie Wahlgren (fp)

Allan Widman (fp)

Torkild Strandberg (fp)

Tina Acketoft (fp)

Ulf Nilsson (fp)

Christer Nylander (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (3)