Digitalisera undervisning och lärande

Motion 2012/13:Ub478 av Monica Green (S)

av Monica Green (S)
S3176

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att digitalisera undervisning och lärande.

Motivering

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla ansvarskännande individer och medborgare. (Läroplan för grundskolan sidan 8.)

För att fullgöra detta uppdrag borde det i dagens samhälle vara självklart att it ska vara helt integrerat i skolans arbete. Skolan ska vara bland de främsta i att använda it i pedagogiken och undervisa om it:s möjligheter och risker. EU har digital kompetens som en av nyckelkompetenserna för framtida konkurrenskraft. Skolan ska erbjuda elever och lärare moderna hjälpmedel. Ambitionen måste vara att förutsättningarna ska vara lika i alla skolor i Sverige.

Det bör vara lika villkor avseende tillgång till it i samtliga Sveriges grundskolor för både elever och lärare. Genom uppdrag till Skolverket säkerställs att det finns en nationell strategi för användningen av it i skolan.

Uppdra åt lärarhögskolorna att forska för att utveckla kunskap och hjälpmedel, relaterat till it, för skolans pedagogik. Uppdra åt Vinnova att utveckla ett program avseende it:s användning i pedagogiken.

Se över läroplanerna så att digital kompetens återfinns som ett uppdrag. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta individer.

Stockholm den 5 oktober 2012

Monica Green (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-05
Yrkanden (1)