Digitalisering av skolan

Motion 2017/18:3358 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en strategi för skolans digitalisering och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga införandet av ett nordiskt center för digitalisering och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta fjärrundervisning i fler ämnen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

En modern kunskapsskola förutsätter tillgång till moderna verktyg. Rätt använt kan it i skolan öppna nya möjligheter till en förenklad administration, pedagogisk utveckling och bättre stöd till elever i behov av särskilt stöd. Men det förutsätter att skolan och lärarna har den kompetens och kunskap som krävs för att fullt ut dra nytta av teknikens möjligheter. Dessutom bör investeringar i ny modern teknik alltid föregås av en konsekvensanalys utifrån om tekniken höjer kunskapsresultaten samt om det finns andra mer effektiva metoder att åstadkomma högre kunskapsresultat.

I dag finns stora skillnader i graden av digitalisering mellan olika skolor. För att säkerställa att alla elever får samma förutsättningar till en modern kunskapsskola behövs en strategi för digitalisering av skolan och ett råd av experter för skolans digitalisering.

En digital strategi bör bland annat innehålla:

 • Stöd för att huvudmän ska kunna välja digitala verktyg som höjer kunskaps­resultaten.
 • Stöd till utbyggnad av digital infrastruktur i skolan.
 • Fortbildning för lärare med fokus på digitala lärverktyg.
 • Att Skolverket tillsammans med lärosätena tar fram metodik och utbildningar i syfte att stötta lärares användning av digitala lärverktyg.
 • Att Skolverket får i uppdrag att stötta utveckling och spridning av framgångsrika metoder.
 • Alla lärare ska få med sig kunskap om metodik och didaktik i en digital skolmiljö från lärarutbildningen, inklusive digitala lärverkyg.
 • Forskning om digitala metoder i skolan.
 • Att förskolan får ett uppdrag att aktivt arbeta för ett likvärdigt digitalt lärande.
 • Att förskollärares it-kompetens säkerställs i utbildning och fortbildning.

Nordiskt digitaliseringscenter

De nordiska länderna har skolsystem som påminner om varandra vilket ger länderna stora möjligheter att utveckla och stödja exempelvis skolans digitalisering.

Moderaterna vill därför att det inrättas ett nordiskt digitaliseringscenter som tar ett helhetsansvar för skolans digitalisering. Med ett sådant center kan de nordiska länderna utveckla gemensamma spetskompetenser, bättre sprida framgångsrika metoder och ansvara för forskningen på området.

Fjärrundervisning

Alla elever i Sverige ska ha tillgång till en skola av hög kvalitet, oavsett var i landet de bor. På mindre orter möter dock skolorna andra utmaningar än skolor i större städer. Fjärrundervisning, som innebär att läraren undervisar elever via videolänk i realtid, gör det möjligt för små skolor att fortsätta erbjuda undervisning i alla ämnen i stället för att stänga ner och tvinga elever att flytta eller resa långt för att få sin undervisning. Moderaterna vill därför att fjärrundervisning ska vara tillåtet i alla ämnen.

Camilla Waltersson Grönvall (M)

Betty Malmberg (M)

Michael Svensson (M)

Erik Bengtzboe (M)

Maria Stockhaus (M)

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-05 Granskad: 2017-10-05 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (3)