Djurförsök i undervisningen

Motion 1998/99:Ub484 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Motionen delad mellan flera utskott
Det oerhört viktigt att utbildningssystemet inte
slentrianmässigt använder djurexperiment i utbildningen
eller mer eller mindre uttalat kräver att eleverna ska delta i
experimenten. Kunskapsvärdet i att utföra experiment på
levande djur kan starkt ifrågasättas. Det har visat sig att olika
typer av alternativa metoder ger mycket bättre inlärning
eftersom studenten kan upprepa försöket gång på gång, till
exempel vid datorsimuleringar av ett förlopp.
Arbetet med att ersätta djurförsök i utbildningen med alternativa metoder
av olika slag bör utgöra en spjutspets i arbetet för att begränsa djurförsöken
även inom andra områden - en målsättning som riksdagen ställde sig bakom
1978 och upprepade när den nya djurskyddslagen bifölls 1988.
I vissa fall använder kanske en läroanstalt en alternativ metod medan andra
fortsätter med det traditionella djurexperimentet. Det borde vara Centrala
försöksdjursnämndens uppgift att samordna arbetet med spridning av
alternativa metoder till de utbildningsansvariga. Det är angeläget att ge
information om befintliga alternativ. Det finns anledning att befara att denna
information inte alls ges på alla utbildningar, eftersom det inte är lagstadgat
att så skall ske. På senare år har studenter allt oftare vittnat om att de inte
fått
information om möjligheten att avstå från deltagande i djurförsök, eller att
det skett så sent att det inte funnits formella möjligheter att överklaga ett
eventuellt avslag från utbildningsansvariga. Dessutom utövas påtryckningar
mot tveksamma studenter för att de skall delta. Det krävs en mycket stark
övertygelse och ett stort civilkurage för att stå på sig.
Det är uppenbart att läget inte är tillfredsställande. Utvecklingen för att
begränsa djurförsöken inom högskoleutbildningen, och helt ersätta dem med
alternativa metoder, får inte avstanna. Det bör klart uttalas i lag att
utbildningsansvariga åläggs skyldighet att i god tid före utbildningens början
informera studenterna om deras rätt att avstå från att delta i djurförsök och
hur de skall gå till väga för att överklaga ett negativt beslut. Lagstiftningen
behöver också stärkas så att utbildningsansvariga får en skyldighet att
erbjuda alternativa metoder till studenter som av etiska skäl vill avstå från
att
experimentera på djur.
Användning av djurförsök på grundskole- och gymnasienivå behövs över-
huvudtaget inte. Alternativa metoder som datorsimulering och konstgjorda
djur uppfyller väl kraven på realistiska förhållanden för dessa elever. Ett
totalförbud bör införas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan lagstiftning
som innebär att utbildningsansvariga åläggs att informera
studenter om deras rätt att av etiska skäl avstå från djurförsök i
enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan lagstiftning
som innebär att utbildningsansvariga skall vara skyldiga att
erbjuda studenter alternativ till djurförsök i enlighet med vad
som anförts i motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att Centrala försöksdjursnämnden skall ges
i uppdrag att samordna arbetet med att informera om alternativa
metoder till samtliga utbildningar på högskolenivå i syfte att
djurförsöken på sikt skall ersättas med alternativa
utbildningsmetoder,1
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om införande av ett totalförbud för djurförsök
på grundskole- och gymnasienivå.

Stockholm den 28 oktober 1998
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
1Yrkande 3 hänvisat till MJU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (8)