Djurförsök i utbildningssammanhang

Motion 1997/98:Jo544 av Inger Davidson (kd)

av Inger Davidson (kd)
1978 beslutade regeringen om en begränsning av
djurförsöken. Målet skulle nås bland annat genom att främja
utvecklingen av alternativa metoder. Trots att snart tjugo år
passerat sedan omläggningen av djurförsökspolitiken
beslutades, förekommer fortfarande djurförsök på till
exempel biolog-, veterinär-, läkar-, apotekar-,
labratorieassistent- och biomedicinarlinjen.
Sverige har undertecknat Europarådskonventionen om skydd av rygg-
radsdjur som används för försöksändamål och annat vetenskapligt ändamål
(ETS 123). Där anges mycket klart att djurförsök endast bör förekomma i
utbildningssammanhang om berörda elever kommer att arbeta med djurför-
sök i sin yrkesutövning. Det anges vidare i konventionen att djurförsök
endast ska tillåtas i de fall där målet med försöken inte kan uppnås med alter-
nativa metoder.
I enlighet med Europarådskonventionen borde djurförsök endast utföras i
de utbildningar som syftar till att ge yrkesförberedande kunskap och där det
anses att försöksdjursteknisk träning är nödvändig. Så länge det ändå före-
kommer i större utsträckning borde det vara en självklar rätt för studenterna,
om de så vill, att slippa genomföra djurförsök. Istället borde studenterna
erbjudas alternativa metoder i sin utbildning. Elevens egna etiska ställnings-
tagande bör få styra. Ingen ska tvingas utföra djurförsök mot sin vilja.
Ansvaret för att tillhandahålla alternativ till djurförsök bör åläggas de
utbildningsansvariga. Det bör skrivas in i lagstiftningen, antingen i djur-
skyddslagen, djurskyddsförordningen eller i annan lämplig författning så att
inga tveksamheter uppstår om studentens rätt eller om de utbildningsansvari-
gas skyldigheter. 1993 införde Italien en liknande lag om rätten att få slippa
delta i djurförsök. Denna lag omfattar inte bara studenter utan gäller även på
arbetsplatsen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Sverige skall följa Europarådskonventionen om skydd av
ryggradsdjur som används för försöksändamål och annat ändamål (ETS 123),
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att högskolor och universitet skall vara skyldiga att erbjuda
alternativ till djurförsök,1
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om studenters rätt att slippa utföra djurförsök.1

Stockholm den 6 oktober 1997
Inger Davidson (kd)


1 Yrkandena 2 och 3 hänvisade till UbU.


Gotab, Stockholm 1997
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)