Djurförsök i utbildningssammanhang

Motion 1998/99:Ub275 av Inger Davidson (kd)

av Inger Davidson (kd)
Frågan om djurförsök i utbildningssammanhang har vid flera tillfällen
behandlats av riksdagen. Tyvärr har ingen positiv förändring skett.
Redan 1978 beslutade regeringen om en begränsning av djurförsöken.
Målet skulle nås bland annat genom att främja utvecklingen av alternativa
metoder. Trots att snart tjugo år passerat sedan omläggningen av djurförsöks-
politiken beslutades, förekommer fortfarande djurförsök på till exempel
biolog-, veterinär-, läkar-, apotekar-, labratorieassistent- och biomedicinar-
linjen.
Sverige har undertecknat Europarådskonventionen om skydd av
ryggradsdjur som används för försöksändamål och annat vetenskapligt
ändamål (ETS 123). Där anges mycket klart att djurförsök endast bör
förekomma i utbildningssammanhang om berörda elever kommer att arbeta
med djurförsök i sin yrkesutövning. Det anges vidare i konventionen att
djurförsök endast ska tillåtas i de fall där målet med försöken inte kan uppnås
med alternativa metoder.
I enlighet med Europarådskonventionen borde endast djurförsök utföras i
utbildningar som syftar till att ge yrkesförberedande kunskap, där det anses
att försöksdjursteknisk träning är nödvändig. Så länge det ändå förekommer i
större utsträckning borde det vara en självklar rätt för studenterna, om de så
vill, att slippa genomföra djurförsök. Istället borde studenterna erbjudas
alternativa metoder i sin utbildning. Elevens eget etiska ställningstagande bör
få styra. Ingen ska tvingas utföra djurförsök mot sin vilja.
Enligt en nyligen presenterad utredning, Djurförsök, SOU 1998:75, finns
det idag goda möjligheter att använda alternativa metoder inom utbildning på
alla nivåer. Ansvaret för att tillhandahålla alternativ till djurförsök bör
åläggas de utbildningsansvariga. Det bör skrivas in i lagstiftningen, antingen
i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen eller i annan lämplig författning
så att inga tveksamheter uppstår om studentens rätt eller om de
utbildningsansvarigas skyldigheter. 1993 införde Italien en liknande lag om
rätten att få slippa delta i djurförsök. Denna lag omfattar inte bara studenter
utan gäller även på arbetsplatsen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att Sverige skall följa Europarådskonventionen om skydd av
ryggradsdjur som används för försöksändamål och annat ändamål (ETS
123),1
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att högskolor och universitet skall vara skyldiga att erbjuda
alternativ till djurförsök,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om studenters rätt att slippa utföra djurförsök.

Stockholm den 27 oktober 1998
Inger Davidson (kd)


1Yrkande 1 hänvisat till MJU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (6)