Djurskyddslagen

Motion 1998/99:MJ510 av Carl G Nilsson och Ingvar Eriksson (m)

av Carl G Nilsson och Ingvar Eriksson (m)
Den svenska djurskyddslagen är mycket omfattande vad
gäller författningar och tillämpningsföreskrifter och det kan
förmodas att många animalieproducenter inte ens känner till
alla dess detaljer. Från moderat håll har vi föreslagit att lagen
ifråga borde utgå ifrån ett funktionskrav i stället för att ange
så många detaljer vad gäller båspallsmått, boxstorlekar,
förbud mot dressörer m.m. Den ansvarsfulle
animalieproducenten både kan och måste se till att djuren
mår bra. Det finns nämligen ett klart samband mellan god
djuromsorg och ett bra produktionsresultat. För de fall av
brist på djuromsorg eller rent av vanvård av djur, som vi
tyvärr ibland ser exempel på, hjälper dock ingen
djurskyddslag överhuvudtaget.
Den 31 december 1998 går tiden ut för de mjölkproducenter som ännu inte
uppfyller djurskyddsbestämmelserna angående mått på båsplatser. Många
producenter har tvekat att göra de investeringar som behövs för att uppfylla
lagens krav. Dessa tveksamma är ofta i femtioårsåldern på mindre gårdar i
skogs- och mellanbygd. Vi har tidigare, i till riksdagen väckt motion,
föreslagit att någon form av tidsbegränsad dispens borde kunna tillämpas för
dessa lantbrukare förutsatt att de i övrigt har en god djuromsorg. Detta
förslag äger fortfarande sin aktualitet.
En helt annan aspekt på vår nuvarande djurskyddslag gäller myndig-
heternas möjlighet att med anledning av förment vanvård av djur göra
tvångsingripanden eller tvångsslakt av hela eller delar av besättningar. Det
finns exempel på djurägare som anmälts för djurplågeri för att hans djur
vistades ute i oktober och november. Anmälan gick till åtal och dom, och
djurägaren tvingades att slakta i förtid med åtföljande ekonomisk förlust.
Andra rapporter ger vid handen att myndigheter i olika kommuner och olika
län tillämpar lagstiftningen på helt skilda sätt.
Självklart ska vi inte tillåta eller acceptera djurplågeri eller vanvård av djur
men vi kan heller inte acceptera en djurskyddslag med föreskrifter som ger
utrymme för ett godtyckligt förfarande från tillsynsmyndigheten, som i sin
tur kan innebära stora ekonomiska förluster för djurägaren.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en utvärdering av djurskyddslagen.

Stockholm den 25 oktober 1998
Carl G Nilsson (m)

Ingvar Eriksson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)