Djurskyddsmyndigheten

Motion 2004/05:MJ259 av Cecilia Widegren m.fl. (m, kd, c)

av Cecilia Widegren m.fl. (m, kd, c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avskaffa Djurskyddsmyndigheten.

Motivering

Den nya Djurskyddsmyndigheten i Skara är ett exempel på betalning för regeringsmakten, av Socialdemokraterna till Miljöpartiet. Djurskyddsmyndigheten är ett exempel på en onödig myndighet, som nu bl.a. försöker skapa opinion i djurhållningsfrågor och driva fram hårdare, näringsfientliga regler utan att invänta politiska beslut och ställningstaganden. En minskning kan lämpligen inledas med Djurskyddsmyndigheten, då Jordbruksverket kan återta sina uppgifter och djurförsöksfrågorna samt då det praktiska inspektionsarbetet ändå utförs av kommunala inspektörer.

Sverige har en av världens bästa djuromsorgslagar och behöver inte fler myndigheter eller byråkrater, utan snarare en aktivare tillsyn och ökad tilltro till näringens gedigna kunskap.

Djurskyddsmyndigheten har arbetat sedan januari 2004. Under denna korta tid har den vid flera tillfällen varit på kollisionskurs med lantbruksnäringen, trots att samarbete med näringen borde vara det viktigaste om man vill se till djurens bästa. Man får hoppas att de tidiga utspelen från myndigheten bara handlar om missriktad nybörjarentusiasm och en vilja att sätta myndigheten på mediakartan. Risken är dock att det inte stannar vid detta, eftersom en myndighet hela tiden måste komma med utspel för att visa att den har ett existensberättigande. Behovet av att synas och ge intryck av att vara pådrivande gör att myndigheter frestas att skapa nya regler och krav utan att invänta att riksdag eller regering tagit ställning.

I december 2003 presenterade Riksrevisionen en granskningsrapport om det svenska djurskyddet. I den framkom bl.a. att det i var tionde kommun inte förekommer någon djurskyddstillsyn alls. Riksrevisionens rapport lyfte även fram kritik mot de många huvudmännen, bristande samordning, för mängden byråkrater i förhållande till antalet inspektörer och för de skiftande nivåerna på tillsynen i kommunerna. I skuggan av en sådan kritik är det inte en ny myndighet som står överst påönskelistan för alla dem som vill att våra djur ska ha det bra.

Det blir dessutom än mer missvisande mot lantbruksnäringen när den socialdemokratiska regeringen nu med stöd av Miljöpartiet och Vänsterpartiet i årets budget utökar Djurskyddsmyndighetens verksamhet. Dessa resurser skulle bättre komma näringen till del genom t.ex. ökad tillsyn, minskade produktionskostnader, skatter och avgifter. Vad svenskt jordbruk behöver är likvärdiga konkurrensvillkor till andra länder i stället för fler byråkrater.

Stockholm den 27 september 2004

Cecilia Widegren (m)

Holger Gustafsson (kd)

Birgitta Carlsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)