Domstolarnas hantering av kvinnofridsärenden

Motion 2005/06:Ju506 av Eskil Erlandsson och Staffan Danielsson (c)

av Eskil Erlandsson och Staffan Danielsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av ökade kunskaper inom rättsväsendet om våld mot kvinnor.

Motivering

Rättsväsendet tillhör demokratins innersta kärna. Det är oerhört viktigt att alla aktörer på alla plan i rättskedjan agerar på ett jämställt sätt och inte bara pratar om det. Vissa formuleringar i domslut och de frågor som ställs till en kvinna när hon söker hjälp hos polisen eller uppträder som målsägande i en rättegång, speglar dock att kvinnor och män ibland behandlas olika.

Ett kunskapslyft på området och en diskussion kring attityder och värderingar är angeläget eftersom det sätt som rättsväsendet bemöter den utsatta personen på kan vara avgörande för den fortsatta rättsprocessen. Ett fungerande samarbete mellan samtliga aktörer i hela rättskedjan är, i synnerhet när det gäller kvinnovåldsbrott, en nödvändighet.

Polisen har i regel den första kontakten med brottsoffret. Utbildning angående kvinnovåldsbrott pågår inom närpolisområdena på många håll. Inom åklagarväsendet bör insatser göras så att fler kvinnovåldsbrott leder till åtal. Ett förbättrat beslutsunderlag i dessa brottmål kräver t.ex. att åklagaren agerar aktivt som förundersökningsledare gentemot polisen och att möjligheten till att förordna ett målsägandebiträde för kvinnan utnyttjas, eftersom detta innebär ytterligare stöd för kvinnan i samband med rättegång.

Kunskapen hos de aktörer som kvinnan därefter möter i domstolsprocessen – domare, nämndemän och advokater – behöver också förbättras. Vi anser att utbildning i brottstypen bör vara ett återkommande inslag i de domar- och advokatutbildningar som anordnas av Domstolsverket respektive Advokatsamfundet samt att även nämndemannaorganisationen bör uppmuntras att genomföra egna utbildningar angående kvinnovåld.

Vad som ovan anförts om behovet av ökade kunskaper i rättsväsendet, om våld mot kvinnor skall ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2005

Eskil Erlandsson (c)

Staffan Danielsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)