Driftsformer för sjukhus

Motion 2006/07:So12 av Alf Eriksson m.fl. (s)

av Alf Eriksson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus.

Motivering

I proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus anges en kursändring vad avser den offentliga sjukvården. Landstingen ska kunna sluta avtal med annan intressent om att bedriva sjukhus, även universitetssjukhus, i privat regi. En privat aktör ska exempelvis kunna vara ett vinstdrivande företag.

Vi socialdemokrater anser att det är ideologiskt felaktigt att tillåta att vinster kan tas ut i ett företag som betalas av våra gemensamma skatter. Detta kan inte vara rätt; om ett företag som har en verksamhet som är skattefinansierad får en vinst, så måste denna vinst återgå till verksamheten. De regler som idag finns kring möjligheten att lägga offentligt finansierad verksamhet på entreprenad måste finnas kvar, för att säkerställa att skatterna kommer medborgarna tillgodo.

Alla medborgare i vårt land måste garanteras samma rätt till sjukvård. Det måste hela tiden vara själva vårdbehovet som styr vilken vård man får och hur snabbt man får denna vård. Det är inte acceptabelt att man, genom att köpa sig försäkringar, ska kunna få snabbare eller bättre vård än de som inte har dessa försäkringar. Då är inte längre sjukvården till för alla efter behov utan då gäller att den som har pengar att betala med får en ”gräddfil” i vården. Risken är då stor att följden blir att den som inte har försäkring hamnar efter i kön och det blir inte i första hand vårdbehovet som avgör. Detta är oacceptabelt, sett ur perspektivet att alla människor har samma värde och därmed samma rätt till vård efter behov.

Sjukvården kommer, inom en snar framtid, att få ta itu med större grupper människor som är i behov av vård. Vi lever allt längre och detta innebär troligen att vi kommer att behöva mer vård ju äldre vi blir. Vi måste därför politiskt planera inför de kommande behoven inom vår offentliga och allmänna sjukvård så att alla människor kan få sitt vårdbehov tillgodosett. Detta gör man inte genom att skapa olika ingångar i den vård som betalas genom skattemedel, utan genom att ge alla människor samma möjligheter till god och effektiv vård.

Vi socialdemokrater anser att vården är till för alla och att den ska finansieras genom skattemedel som ska användas enbart till verksamheten.

Stockholm den 12 mars 2007

Alf Eriksson (s)

Hans Hoff (s)

Jennie Nilsson (s)

Magdalena Streijffert (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-03-12 Bordläggning: 2007-03-13 Hänvisning: 2007-03-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)