Driftsformer för sjukhus

Motion 2006/07:So13 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:52 Driftsformer för sjukhus.

Motivering

Svensk sjukvård ska vara en sjukvård för alla medborgare. Den ska finansieras genom skattemedel och den ska fördelas efter behov. Detta är de grundläggande ideologiska principerna som vi socialdemokrater anser ska gälla. Alla människors rätt och allas gemensamma ansvar ska vara ledstjärnan inom den offentliga sjukvården.

Proposition 2006/07:52 anger en annan färdriktning, att landstingen ska kunna sluta avtal om att driften av sjukhus ska överföras till annan intressent. Men i grunden måste driften inom sjukvården hanteras av landstingen.

Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer ett stort antal människor att behöva alltmer vård. Det finns stora kullar medborgare som kommer att leva allt längre, och därmed måste vi se till att det finns en bra och fungerande sjukvård för dessa medborgare. Därför måste vi redan nu se över möjligheterna att öka skattemedlen till sjukvården så att den kan utvecklas på ett för medborgarna positivt sätt.

De regler som nu finns inom sjukvården om hur man kan lägga vissa delar av verksamheten på entreprenad måste säkerställas. Det är oerhört viktigt att våra skattemedel verkligen används till sjukvård och inte riskerar att hamna i utdelningar i ett vinstdrivande företag. Ett vinstdrivande företag som inte återinvesterar sin vinst i verksamheten slösar med våra gemensamma skattepengar.

Vad avser möjligheten att skaffa försäkringar, som gör att man tillförsäkras vård utöver det som vi som medborgare ges generellt, får inte gräddfiler skapas i sjukvården. Det måste vara vårdbehovet som ska styra verksamheten, inte hur mycket man kan betala för vården.

Vi socialdemokrater anser att vården ska vara till för alla, efter vars och ens behov.

Stockholm den 12 mars 2007

Ann-Christin Ahlberg (s)

Phia Andersson (s)

Hans Olsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2007-03-12 Bordläggning: 2007-03-13 Hänvisning: 2007-03-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)