Driftsstöd till tidningar knutna till politiska partier

Motion 2011/12:K269 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)
C313

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa allmänt driftsstöd till tidningar knutna till politiska partier.

Motivering

Presstödet syftar till att säkra en mångfald av röster i dagspressen. Det allmänna driftsstödet ska gå till allmän nyhetstidning eller publikation av dagspresskaraktär med reguljär nyhetsförmedling eller allmänpolitisk opinionsbildning. Normalt ska den komma ut med minst ett nummer per vecka och ha ett innehåll som i huvudsak är skrivet på svenska samt i huvudsak distribueras inom landet. Med dagstidning avses inte en tidning vars redaktionella innehåll till övervägande del är inriktat på avgränsade intresseområden eller delar av samhället, exempelvis näringsliv och affärsverksamhet, konsumentpolitik, miljöfrågor, idrott, friluftsliv eller frågor med anknytning till kyrkoliv och religion.

Frågan om presstödet har ofta fokuserat på stödet relativt EU-regler, storstadspressens regler och likaså i vad mån det snedvrider konkurrensen på ett otillbörligt sätt. Men den fråga som mindre diskuterats är om stödet ska gå till tidningar knutna till partier och som delvis kan ses som medlemstidningar. Partierna får i särskild ordning partistöd för att bland annat säkra information och kontakt med väljarna. Det måste även betraktas som stöd för det fall partierna beslutar om utgivning av tidningar med prenumeration till medlemmar m.fl.

Presstödet kan knappast sägas ha tillkommit för att upprätthålla tidningsutgivning direkt knutet till olika partier med medlemstidningens karaktär. Snarare har det syftat till att säkra en mångfald av röster i dagspressen, även dagspress som kan ha en politisk färg på ledarsidan. I den översyn av presstödet som aviserats bör denna fråga behandlas och om det inte ingår i direktiven bör tilläggsdirektiv ges.

Stockholm den 3 oktober 2011

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-04
Yrkanden (1)