Driftstödet till icke-statliga flygplatser

Motion 2011/12:T364 av Christer Adelsbo m.fl. (S)

av Christer Adelsbo m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det statliga driftstödet till icke-statliga flygplatser.

Motivering

Det statliga driftbidraget har utan tvekan på ett effektivt sätt medverkat till att säkerställa ett flygplatssystem i hela landet.

Huvuddelen av de icke-statliga flygplatserna ägs och drivs av kommuner med ett svagt befolkningsunderlag. Utan det statliga driftbidraget skulle flertalet av dessa flygplatser inte ha möjlighet att fortsätta sin verksamhet. Detta skulle också innebära att landets förhållandevis goda täckning av flygplatser kraftigt skulle försämras.

Staten bör ta ett betydande ansvar för att säkerställa infrastrukturen på de kommunala flygplatserna. Men statens ekonomiska ansvar skall inte utgöra en total finansiering även fortsättningsvis skall rörelseintäkter vara den huvudsakliga finansieringen för flygplatserna.

Stödet bör vara utformat så att de kommunala incitamenten att utveckla flygplatserna består.

Driftbidraget är viktigt för att vi skall kunna säkerställa en god tillgänglighet och goda utvecklingsmöjligheter för regioner i hela landet.

Det är viktigt att vi kan erbjuda väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet.

Stockholm den 3 oktober 2011

Christer Adelsbo (S)

Annelie Karlsson (S)

Kerstin Engle (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)