Drogfria fängelser

Motion 1998/99:Ju503 av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)

av Maud Ekendahl och Elizabeth Nyström (m)
I dag är inte ett enda svenskt fängelse helt drogfritt!  Försök
har genomförts på flera anstalter i landet att uppnå
drogfrihet, men de har stupat av olika anledningar.
Självklart måste målet vara att uppnå drogfrihet på samtliga anstalter, men
vägen dit är lång och mödosam. En fast och bestämd ledstjärna för allt arbete
inom kriminalvården måste vara att på alla tänkbara sätt bekämpa
användandet av droger inom fängelsets murar. Kriminalvården måste upp-
muntra alla försök att åstadkomma detta.
En framkomlig väg är att börja stegvis, genom att verka för att minst en
anstalt i respektive kriminalvårdsregion kan få verka fullt ut som ett drogfritt
fängelse. Det innebär att interner på en sådan anstalt skriver kontrakt med
sina medfångar att avhålla sig från droger under fängelsevistelsen. Denna
modell har också prövats. Men svårigheten har varit att om en intern inte
hållit sitt avtal så har man inte haft någon möjlighet att förflytta denne icke
samarbetsvilliga intern. Kriminalvårdens inställning har hittills varit att res-
pektive anstalt skall lösa sina egna problem. Det medför en uppenbar risk att
drogerna sprids vidare och därmed kan mycket arbete gå förlorat.
Ett betydligt mer flexibelt tillvägagångssätt bör införas. Den som inte
sköter sig bör förflyttas till annan anstalt där icke behandlingsinsiktsfulla
interner avtjänar sina straff. Detta förfaringssätt  utgör en sorts rangordning
inom de olika fängelserna, vilket kan leda till att flera interner blir medvetna
om sin egen situation. Denna modell till särbehandling kan utgöra ett första
led i att tydligt markera från politiskt håll att vi inte accepterar droger inom
fängelsevärlden. Det vore också en god vägledning för ansvariga inom
kriminalvården och stöd för dem hur de bör arbeta vidare med denna viktiga
fråga.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att som första steg skapa minst en drogfri anstalt inom varje
kriminalvårdsregion.

Stockholm den 7 oktober 1998
Maud Ekendahl (m)

Elizabeth Nyström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)