Dubbdäck

Motion 2012/13:T306 av Bino Drummond och Rune Wikström (M)

av Bino Drummond och Rune Wikström (M)
M1154

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dubbdäck.

Motivering

Ett flertal svenska städer har infört eller överväger att införa dubbdäcksförbud på en lokal nivå i delar av sina respektive stadskärnor. Även om detta sägs ha förbättrat den lokala partikelhalten, kan man ifrågasätta om inte nackdelarna överväger då trafiksäkerheten påverkas negativt, samt att det leder till ökade svårigheter för besökare som kommer från städer där det inte finns något dubbdäcksförbud.

Det har framkommit att vissa anser att ett dubbdäcksförbud borde införas för hela landet. Detta vore dock mycket olyckligt. Svenska asfaltsforskare har också påpekat att de svenska vägarna är byggda för att tåla dubbdäcksslitage och att om istället dubbfria däck används året runt riskerar vägarna att blankpoleras, vilket i sin tur leder till ökad halka när det regnar.

Trafikverket har också gått ut med varningar kring att de kommunala dubbdäcksförbuden ökar risken för dödsolyckor. Dubbdäck minskar risken för dödsolyckor jämfört med odubbade vinterdäck. De lokala förbuden har hitintills motiverats med att man genom färre upprivna stendammspartiklar kan förbättra gatumiljön. Det är dock inte alls säkert att man når den effekt man önskar. Många trafikanter med dubbdäck väljer istället att ta alternativa färdvägar för att komma runt förbudet och då ökar istället såväl andelen upprivna partiklar som övriga utsläpp.

Sverige är ett kallt land med hala vintervägar och att döma av de senaste årens mycket kraftiga väderomsvängningar så kommer vi även i fortsättningen ha stora problem med halka och ett osäkert vägunderlag. Under sådana förutsättningar bör man använda dubbdäck och då kan också dubbdäcken förebygga olyckor och rädda liv.

Vad som ovan anförts bör därför ges regeringen till känna.

Stockholm den 28 september 2012

Bino Drummond (M)

Rune Wikström (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)