Dubbdäcksförbud och avgifter för dubbdäck

Motion 2012/13:T360 av Nina Lundström (FP)

av Nina Lundström (FP)
FP322

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om dubbdäcksförbud kontra avgifter för dubbdäck.

Motivering

Ny forskning visar att slitagepartiklar har en större negativ hälsoeffekt än vad man förut trott. Mängden PM10 har överskridits i flera städer i Sverige, vilket riskerar att leda till olika sjukdomar. Dubbdäcken anges ofta vara boven men såväl avgas- som bromspartiklar och partiklar från andra sektorer än trafiken påverkar förekomsten.

Det faktum att gränsvärdena för PM10 i luften har överskridits i vissa delar av landet är oroväckande. De områden som problemen främst gäller är begränsade till några hårt trafikerade vägar i några större tätorter. Halterna är högst när vägdammet virvlar upp från torra vägbanor. Den lokala förekomsten är påfallande stor, men det finns också en hög bakgrundshalt som gör det svårare att klara gränsvärdet.

Det finns en hög ambition på såväl nationell som lokal nivå att nå gränsvärdena för PM10 i hela landet. Kommunerna har getts möjlighet att förbjuda fordonstrafik med dubbdäck på en viss väg eller vägsträcka, vilket utnyttjats av Stockholms, Göteborgs och Uppsala kommuner.

I juni 2011 beslutade regeringen att ändra trafikförordningen så att det blir möjligt att förbjuda dubbdäck på samtliga kommunala vägar inom ett område. Transportstyrelsen har vidare beslutat om förkortad tid för dubbdäcksanvändning under våren med 14 dagar och en begränsning har införts av det maximala antalet dubb i dubbdäck som tillverkas efter den 1 juli 2013. Kommunikationsinsatser har genomförts för att informera om de negativa miljöeffekterna av dubbdäcksanvändning.

Men samtidigt måste de trafiksäkerhetsmässiga fördelarna med dubbdäck påtalas. Trafiksäkerheten gör att en del väljer dubbdäck. Det är tillåtet att använda dubbdäck under perioden den 1 oktober till den 15 april. Dubbdäck får även användas under annan tid, om det är eller kan bli vinterväglag. Undersökningar visar att dubbdäcken har betydelse för säkerheten, framför allt på landsväg, inte minst för äldre bilar utan anti-sladdsystem.

En del behöver åka bil i olika delar av Sverige, och inom regioner, och genom att vinterväghållningen och väglag varierar väljer många dubbdäck. Ytterst måste den som sätter sig bakom ratten avgöra och ta ansvar för situationen. Dubbdäckförbud fungerar för dem som rör sig inom begränsat område med förutsägbarhet vad gäller väglag och vinterväghållning. Men bilister som måste använda bilen under olika förhållanden kan inte byta däck varje gång. Därför bör ekonomiska styrmedel övervägas i form av avgifter för dubbdäck. På så sätt kan man antingen införa förbud eller välja att införa en avgift. Dock bör det inte vara möjligt att samtidigt införa förbud samt avgifter vad gäller dubbdäck. Detta bör regeringen ges tillkänna.

Stockholm den 3 oktober 2012

Nina Lundström (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)