E-petitioner

Motion 2017/18:2079 av Markus Wiechel (SD)

av Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över införandet av e-‍petitioner och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

I flertalet mätningar ser Sverige ut att vara ett av världens absolut mest demokratiska länder. Det ska vi vara stolta över, men det betyder inte att vi inte kan bli bättre. Traditionellt har vi ett högt deltagande i de allmänna valen vilket ser ut att öka. Kort och gott är det tydligt att intresset för samhällsfrågor och politik blir allt större. Naturligtvis finns det många medborgare där ute som vill påverka och har mycket att säga till oss beslutsfattare. Det är naturligt och för oss är det viktigt att lyssna till dem. Dock så finns ett problem. Vi är 349 stycken, med en begränsad möjlighet att lyssna till hela svenska folket. Då krävs en förändring för att möjliggöra att fler får säga sitt, om deras idéer eller synpunkter delas av många.

Beslut bör fattas på eller komma ifrån lägsta möjliga nivå, för att det ska vara så demokratiskt som möjligt. Redan idag kan invånare skriva debattartiklar eller engagera sig i lobbyorganisationer för att påverka beslutsfattare, men inget av detta hamnar per automatik på beslutsfattarnas bord, oavsett hur många som håller med. Det behövs med andra ord ett komplement för att öka medborgarnas delaktighet i förnyelse och förbättringar. Ett sådant komplement finns genom införandet av e-petitioner, som är en av de bästa metoderna för att öka medborgarinflytandet. E-petitioner innebär i korthet att en medborgare kan skicka in förslag på en utveckling eller förändring. Petitionen kommer sedan att publiceras på en hemsida. När förslaget presenterats där är det möjligt för andra medborgare att signera och rösta på förslaget. När ett förslag har fått ett visst antal signaturer kan ärendet tas upp i berört utskott för diskussion.

Den som har lämnat in en e-petition är också marknadsföringsansvarig för förslaget och på så vis ska just förslagsställaren få en ökad möjlighet att komma med idéer för att utveckla förslaget så att utskottsledamöterna tar det på allvar. Detta är en kostnadseffektiv utveckling av demokratin och metoden används flitigt i flera länder runt om i Europa samt i ett antal svenska kommuner. Riksdagen bör ge regeringen i uppgift att se över möjligheten till att införa e-petitioner för att öka den svenska demokratin.

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)