E20 som Sveriges första elmotorväg

Motion 2016/17:1831 av Sten Bergheden (M)

av Sten Bergheden (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vid utbyggnaden av E20 utreda möjligheten att den blir Sveriges första elmotorväg, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten att fortsätta underlätta samarbetet mellan Trafikverket och våra lastbilstillverkare så att det kan skapas fler jobb i Skaraborg och i Sverige och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Tunga fordon som kör på elnätsvägar kan snart vara en realitet i Sverige. Idag jobbar bland annat Volvo, Scania och Siemens tillsammans med Trafikverket för att hitta lösningar på hur en elväg ska konstrueras. Ett genombrott inom detta område skulle betyda många nya jobb i Sverige, inte minst hos våra lastbilstillverkare Scania och Volvo. Sverige är ett geografiskt stort och glesbefolkat land. Vi har stora behov av transporter och lastbilar för att klara av logistiken. För att klara av framtidens transporter och samtidigt minska utsläppen krävs nytänkande och nya lösningar. Allt går inte att lösa med tåg och räls och vi behöver både vägar och lastbilar i Sverige.

Elvägen skulle kunna bidra till att reducera utsläpp, samtidigt som den kan lösa den ökande efterfrågan på vägtransporter i Sverige. Det är en lösning som är miljövänlig och kostnadseffektiv. En lastbil som väger 60 ton och som kör 20 000 mil om året skulle vid användning av direktel minska de direkta bränslekostnaderna med 35–38 kronor per mil eller med omkring 700 000 kronor per år (diesel: 45 kr/mil, el: 7–10 kr/mil). Detta är bara en enkel uträkning men visar ändå på en stor utvecklingspotential. Ett införande av lastbilar som kan köra på direktel på vissa sträckor i Sverige skulle ge svensk industri sänkta transportkostnader och därmed öka konkurrenskraften för svenska åkerier och företag. Detta skulle därmed underlätta för företagen att kunna växa och utvecklas.

Utvecklingen av elvägen har kommit långt och olika typer av elvägar ska nu testas på demonstrationsanläggningar i landet. De tre sätt som har studerats är luftledningar, vägskena och trådlös överföring. Den teknik som utvecklats längst och som därmed snabbast kan bli verklighet är luftledningar. Den kan jämföras med dagens järnvägsdrift med skillnaden att detta är en helt ny och modern teknik, där dagens problem med till exempel kontaktledningsbrott har arbetats bort. De lastbilar som utvecklas i takt med elvägen ska drivas av en hybridmotor som kan gå både på direktel, men även på diesel eller biogas där elvägar inte finns.

Alliansregeringen satsade 100 miljoner kronor på testprojekten och Sverige har goda förutsättningar att bli ett föregångsland inom området. Samtidigt som nu E20 börjar byggas ut bör man undersöka möjligheterna att planera, anpassa och projektera vägen till en av landets första elvägar. Detta eftersom E20 är en av landets viktigaste transportvägar för gods- och persontrafik och är ett huvudstråk mellan Stockholm och Göteborg. E20 binder dessutom samman våra stora lastbilstillverkare Volvo i Göteborg och Scania i Södertälje. Nordens största hamn ligger i Göteborg och kräver många godstransporter dagligen. Det är nu viktigt att vi tar vara på dessa nya möjligheter och utreder möjligheten att E20 blir Sveriges första elväg.

Sten Bergheden (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)