Effekterna av nedläggningar av polisstationer

Motion 2005/06:Ju312 av Tobias Krantz (fp)

av Tobias Krantz (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utvärdering av effekterna av nedläggningar av polisstationer och ett stopp för nedläggning av nya polisstationer.

Motivering

Under ett decennium, åren 1994–2004, har över 100 polisstationer lagts ned runt om i landet, enligt uppgift från riksdagens utredningstjänst (dnr 2005:18). Utvecklingen synes fortsätta. Bland annat i Jönköpings län har polisstationer utsatts för hot om nedläggning.

Följden av att polisstationer avvecklas är inte enbart att servicen och tillgängligheten gentemot medborgarna minskar. Det riskerar också att leda till lägre effektivitet i det polisiära arbetet; det är självfallet viktigt för kapaciteten att bekämpa brott, inte minst när det gäller det förebyggande arbetet, att polisen är synlig och finns nära till hands. Sverige behöver närpoliser, inte fjärrpoliser. Människors känsla av otrygghet inför kriminaliteten ökar. Alltfler upplever sig övergivna och svikna av rättssamhället.

Det finns, enligt min mening, skäl att genomföra en ordentlig utvärdering av effekterna av de nedläggningar av polisstationer som har ägt rum. Utvärderingen bör vara brett upplagd och granska en rad centrala aspekter. Under den tid som utvärderingen pågår måste naturligtvis samtliga planerade nya nedläggningar av polisstationer stoppas.

Stockholm den 28 september 2005

Tobias Krantz (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)