Effektivare process vid miljöprövning

Motion 2011/12:MJ348 av Betty Malmberg (M)

av Betty Malmberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn med syfte att effektivisera processen vid miljöprövningar.

Motivering

Den miljömässiga prövningen i samband med olika företagsinvesteringar eller nya prospekteringar kan bli mycket lång och tidsödande. Den utdragna processen kan innebära att för företagen, och därmed för Sverige, viktiga investeringar i värsta fall aldrig genomförs. Om man dessutom tar hänsyn till den uteblivna tillväxt som blir följden av att ett projekt inte kommer till stånd under rimlig tid, innebär det stora samhällsekonomiska förluster.

Komplicerade ansökningar måste få ta tid med tanke på de konsekvenser den presumtiva investeringen kan få för människor och miljö, men med tanke på att besluten sedan kan överklagas i flera led blir tiden orimligt lång. LKAB fick till exempel vänta 22 månader på ett ursprungligt miljötillstånd som sedermera Miljööverdomstolen har återkallat. Detta är inte rimligt.

Motsvarande problematik har funnits inom planerings- och beslutsprocessen för större infrastruktursatsningar. I det fallet har regeringen låtit en utredning ge förslag på lösningar för att finna en effektivare planprocess som förhoppningsvis snart realiseras. En liknande översyn borde om möjligt ske på miljöområdet med syfte att avsevärt korta beslutsprocesserna och att minska den administrativa hanteringen, men med bibehållen respekt för miljön och möjligheten till insyn för allmänheten.

Stockholm den 27 september 2011

Betty Malmberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-10-05
Yrkanden (1)