Effektskatten på kärnkraft

Motion 2005/06:Sk503 av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

av Chatrine Pålsson m.fl. (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att avveckla effektskatten på kärnkraft.

Motivering

I början av 1980-talet infördes en produktionsskatt på kärnkraftsel. Den uppgick till 0,2 öre per kWh och kunde kanske motiveras med att den åtminstone inte hade några marginaleffekter. Denna skatt höjdes successivt fram till år 2000 då den plötsligt – istället för att avskaffas liksom produktionsskatten på vattenkraft – omvandlades till effektskatt.

Ett kärnkraftverks termiska effekt är ungefär tre gånger så hög som dess elektriska effekt. Ringhals fyra reaktorer har till exempel en termisk effekt på 10 700 MW och en elektrisk effekt på 3 700 MW. Effektskatten räknas på ett kärnkraftverks förmåga att utveckla värme – dess termiska effekt – oavsett om denna värme omsätts i elektrisk kraft eller inte. Reaktorn kan vara avstängd i upp till 90 dagar och ändå betala effektskatt.

Varje år har kärnkraftverken levererat in nära två miljarder kronor till statskassan – helt oberoende av hur mycket elkraft som har producerats. Nu föreslår regeringen att den nuvarande nivån – 5 514 kronor per MW termisk effekt – ska höjas till 10 200 kronor per MW, en höjning med 85 procent. De två miljarderna blir då istället närmare 3,5 miljarder kronor – ungefär 5 öre per kWh.

Inget annat energislag någonstans i världen är utsatt för en sådan straffskatt. Höjningen motiveras med det höga elpriset, men det ter sig relativt osannolikt att elpriset skulle sjunka när skatten höjs med 85 procent. Tvärtom hämmas investeringar i både ny och befintlig kraft. Ett högre elpris försämrar Sveriges internationella konkurrenskraft, vilket är särskilt allvarligt i dessa tider av låg sysselsättning och hög arbetslöshet.

Istället för att straffa kärnkraften borde vi se att det är ett rent, effektivt och säkert sätt att producera el på. Det är därför vår uppfattning att effektskatten snarast bör avskaffas.

Stockholm den 4 oktober 2005

Chatrine Pålsson (kd)

Mikael Oscarsson (kd)

Kenneth Lantz (kd)

Lars Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)