Ekologisk produktion

Motion 2004/05:MJ470 av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)

av Siw Wittgren-Ahl och Ronny Olander (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om betydelsen av att den i budgetpropositionen aviserade utvärderingen av Sveriges lantbruksuniversitets sektorsansvar uppmärksammar behovet av långsiktig kunskapsuppbyggnad och systemutveckling för ekologisk produktion.

Motivering

Det svenska lantbruket förändras i rask takt, som på en gång innebär anpassning till den internationella marknaden och till en långsiktigt hållbar resurshushållning. Ett av huvudspåren i denna utveckling är satsningen på ekologisk odling. Målen är att 20 procent av åkerarealen samt 10 procent av slaktdjuren av nöt och lamm samt av mjölkkorna ska vara i ekologisk produktion år 2005.

Utvecklingen av ekologisk produktion enligt de angivna målen förutsätter producenter som är villiga att satsa på ekologisk odling, att metoderna för ekologisk odling successivt förbättras samt att det finns en lönsam avsättning för produkterna. Som stöd för denna utveckling finns inom Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) sedan år 1997 Centrum för uthålligt lantbruk (CUL). Verksamheten vid CUL ingår i statsmakternas satsning på forskning till stöd för en ekologiskt hållbar utveckling, och finansieringen täcks via SLU:s statsanslag genom regleringsbrevet för SLU:s verksamhet.

Den ekologiska odlingen har hittills till stor del baserats på engagemanget bland dem som vågat ta steget över till en ny odlingsteknik och anslutit sig till en ny syn på jordbrukets samhällsroll. CUL spelar en viktig roll som inspiratör och samordnare i denna process. Med nuvarande organisation är verksamheten emellertid helt baserad på tidsbegränsade projekt, vilket på kort sikt medger stor flexibilitet samtidigt som en långsiktig kunskapsuppbyggnad försvåras.

För att ge den ekologiska odlingen i Sverige en stabil vetenskaplig grund behövs därför även tillgång till fasta tjänster. Den tidigare professuren i alternativa produktionsformer vid Lantbruksuniversitetet skulle exempelvis behöva återbesättas för att säkerställa en fortsatt tydlig tvärvetenskaplig bas för ekologisk produktion. - I Finland, Danmark och Norge finns idag sådana professurer i agroekologi med inriktning på ekologiskt lantbruk.

Arbetet inom CUL har hitintills i hög grad koncentrerats på att utveckla ekologisk produktion inom ramen för konventionella jordbruksföretag, vilket varit en naturligt utgångspunkt. Vid sidan härav är det angeläget att även ekologisk odling kan utvecklas inom andra sektorer av jordbruket, såväl inom trädgårdsnäringen som för fritidsodling och parkskötsel.

I budgetpropositionen (prop. 2004/05 utg.omr. 23 Utbildning 9.1) aviseras en utvärdering av SLU:s sektorsansvar. I samband med denna bör förutsättningarna för en fortsatt positiv utveckling av ekologisk produktion särskilt uppmärksammas.

Stockholm den 4 oktober 2004

Siw Wittgren-Ahl (s)

Ronny Olander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)