Ekonomisk brottslighet

Motion 2005/06:Ju557 av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

av Sylvia Lindgren m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om initiativ för att ytterligare förstärka insatserna mot ekonomisk brottslighet.

Motivering

Den ekonomiska brottsligheten är ett allvarligt samhällsproblem då den undergräver solidaritet, rättvisa och trygghet. Skattemoralen urholkas och förutsättningarna att finansiera den offentliga välfärden minskas.

Enligt en ny rapport från Ekobrottsmyndigheten har antalet ekobrott ökat med 70 procent på fem år!

Ekobrottsmyndigheten har också framhållit vissa typer av ekobrott som särskilt hotfulla såväl i dagsläget som i ett framtida treårsperspektiv:

  • Svartarbete – här framhålls särskilt näringsidkares svartarbete inom kontantbranscherna men även vissa faktureringsbranscher utpekas. Oseriösa bemanningsföretag i kombination med svart arbetskraft är ett stort problem.

  • Mervärdesskattebedrägerierna.

  • Ekobrottslighetens servicefunktioner. Med detta menas oseriösa rådgivare och deras förmedlande av verksamhet med bl.a. de s.k. skatteparadisen. Vidare avses oseriösa lagerbolagsbildare som bildar och säljer aktiebolag för 4–5 000 kronor utan att tillse att ett aktiekapital på minst 100 000 kronor betalats in. Bolagen används sedan för ekonomisk brottslighet tills de går i konkurs och något aktiekapital blir aldrig inbetalt.

Det är av största vikt att såväl allmänheten som näringslivet informeras och får klart för sig vilka gigantiska summor som undandras samhället vid ekonomisk brottslighet.

Samhället har ett ansvar för att påvisa de negativa effekterna, medverka till att där ekobrottslighet bedrivs skall den beivras. Förebyggande insatser för att motverka att ekobrottslighet uppstår är nödvändiga.

Den ekonomiska och organiserade brottsligheten är som ett lömskt tärande gift som hotar att fräta sönder samhällskroppen. Telefonavlyssning, buggning och ett snabbare sätt att kunna frysa tillgångar vid momsbedrägerier borde kunna införas.

Inbrott av traditionell typ kan förhindras genom installationer av galler, lås och larmsystem och dessa hinder kan vara effektiva under lång tid. Den ekonomiska brottsligheten ändrar ständigt gestalt och är inte avgränsad i rummet – utan rör sig t.ex. med hjälp av Internet och bulvaner i en blixtsnabb takt över hela världen. Därför krävs en kontinuerlig information och krafttag för att vara steget före i ständiga åtgärder och bevakning av den ekonomiska brottsligheten.

Lägg härtill alla de brott mot skatter och avgifter till det allmänna som vi vet sker inom vissa branscher.

Samhället och den enskilde måste löpande kunna förvissa sig om att skatter och avgifter betalas in enligt gällande avtal. I dagens datasamhälle torde det vara möjligt att förse Skatteverket med en fil på de löneutbetalningar som gjorts för månaden innan. Vad vi erfarit finns en sådan modell i Danmark. Därutöver har de krav om företagarlicenser. För att bli företagare måste man ha grundläggande kunskaper gällande ekonomi, arbetsmiljö och arbetsrätt. En sådan licens skall kunna återkallas efter allvarliga förseelser.

Det är moraliskt, ekonomiskt och politiskt nödvändigt att ta i med hårdhandskarna mot den ekonomiska brottsligheten. Fifflandet sker i företag men också genom att enskilda individer undanhåller inkomster för beskattning.

Tyvärr finns det alltför många exempel på att momsfiffel är en inkörsport till allt grövre kriminell verksamhet.

Det är inte de hederliga näringsidkarna som tvingar fram en ökad kontroll, det är fifflarna!

Stockholm den 3 oktober 2005

Sylvia Lindgren (s)

Christina Axelsson (s)

Anders Ygeman (s)

Veronica Palm (s)

Nikos Papadopoulos (s)

Börje Vestlund (s)

Maria Hassan (s)

Kaj Nordquist (s)

Inger Nordlander (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)