Ekonomiska medel till kommunala samverkansorgan

Motion 2008/09:N311 av Kenneth Johansson (c)

av Kenneth Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samtliga medel (eller minst 90 %) för allmänna regionalpolitiska åtgärder ska tilldelas de kommunala samverkansorganen i län där sådana finns.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att resurser för tjänster som i dag finns på länsstyrelserna för att genomföra den regionala utvecklingspolitiken inklusive hanteringen av regionala projektmedel och företagsstöd förs över till de kommunala samverkansorganen.1

1 Yrkande 2 hänvisat till KU.

Motivering

Riksdagen beslöt att från 2003 överföra det regionala utvecklingsansvaret från länsstyrelserna till kommunala samverkansorgan på samma sätt som tidigare till självstyrelseorgan. Nu finns sådana kommunala samverkansorgan i nästan samtliga län utöver de två som har självstyrelseorgan. Idag återfinns såväl en klar majoritet av landets kommuner som en befolkningsmajoritet i län som antagit riksdagens erbjudande och själva tagit steget till ett förändrat regionalt utvecklingsansvar.

Efter riksdagens beslut om rätten att bilda kommunala samverkansorgan har regeringen att bland annat årligen besluta om fördelning av ekonomiska resurser för den regionala utvecklingspolitiken i form av statens allmänna regionala utvecklingsmedel – allmänna regionalpolitiska åtgärder (33:1). För 2003 beslöt regeringen att 25 % av anslaget skulle tilldelas samverkansorgan medan 75 % fortsatt tilldelades länsstyrelserna i län med ändrat regionalt utvecklingsansvar. Senare har detta ökats i tre steg så att vissa samverkans­organ, däribland Dalarna, först tilldelats 40 % och sedan 50 % och nu senast 60 %.

Med ett överflyttat regionalt utvecklingsansvar, och därmed bland annat ansvaret för de regionala tillväxtprogrammen och de regionala utvecklingsprogrammen, är det av avgörande betydelse för effekterna av dessa att de statliga medel som anvisats för genomförandet följer med. Ansvar och resurser måste hänga samman. Regeringen skulle genom sina fördelningsbeslut medverka till att ansvarsfördelningen på regional nivå blir tydligare. Detta till fördel för kraften i det regionala utvecklingsarbetet. Riksdagens beslut om ett överfört regionalt utvecklingsansvar måste åtföljas av regeringens årliga fördelningsbeslut. Därför måste samtliga dessa medel, tillsammans med resurserna för tjänster inom länsstyrelsernas förvaltningsanslag avsedda för detta arbete, helt och utan ytterligare fördröjning, överföras till kommunala samverkansorgan där sådana finns. Möjligen skulle man kunna tänka sig samma fördelning som den för Kalmar län där 10 % under en längre tid tilldelats länsstyrelsen för projekt inom områdena miljö, jämställdhet m.m. medan övriga 90 % tilldelas det kommunala samverkansorganet för insatser inom dess breda regionalpolitiska ansvar inklusive företagsstöd.

Stockholm den 16 september 2008

Kenneth Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-03
Yrkanden (2)