Eksjö garnison

Motion 2008/09:Fö226 av Carina Hägg m.fl. (s)

av Carina Hägg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Eksjö garnison.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i nuvarande läge bör inte någon nedläggning eller flytt av verksamheten i Eksjö vara aktuell.

Motivering

Förbanden Ing 2 och Swedac vid garnisonen i Eksjö är två av de förband som nämnts i diskussionerna om nedläggningar. Förbanden har specialkompetenser och erfarenheter som är värdefulla för försvaret i sin helhet. Minröjning och vapensök med hund är exempel på sådana verksamheter. Garnisonen i Eksjö är ett kompetenscentrum för fältarbeten med internationell profil, vilket ger goda förutsättningar att kunna medverka i internationella insatser.

Verksamheten på garnisonen är en rationell förbandsproduktion med optimala förutsättningar för verksamheten. Under de senaste åren har omfattande investeringar gjorts och övningsfälten man använder är miljögodkända enligt SEDEC. I försvarsbeslutet 2004 sägs följande om garnisonen i Eksjö.

I Eksjö finns mycket goda övnings- och skjutfält för utbildning av ingenjörsenheter. Vidare finns totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum, Swedac, i Eksjö. Inom Ing 2 finns också fältarbetsskolan.

Dessa förutsättningar gäller fortfarande, och det finns goda utvecklingsmöjligheter för de existerande militära verksamheterna samt även för utökande med andra militära verksamheter. Garnisonen har låga kostnader för produktionen av förband och har relativt låga behov av nyinvesteringar. Garnisonen har god sysselsättningsutveckling i kommunen och regionen, vilket även betyder mycket god kompetensförsörjning och även tandemrekrytering. Eksjö kommun är en av de kommuner i landet som är mest beroende av sysselsättningen inom försvaret. Garnisonen har ca 560 anställda och är Eksjö kommuns tredje största arbetsgivare. Totalt är ca1 400 personer direkt eller indirekt beroende av garnisonens verksamhet ,vilket motsvarar 15 % av kommunens arbetstillfällen.

Beskrivningen av verksamheten som bedrivs på garnisonen i Eksjö visar att den har en viktig roll och potential för Försvarsmakten och även för regionen. Att flytta denna väl fungerande verksamhet till annan ort är kostnadskrävande, framför allt med tanke på de investeringar som gjorts och de miljögodkända övningsfälten. Med dessa viktiga faktorer i beaktande bör en nedläggning av garnisonen i Eksjö inte vara aktuell.

Stockholm den 29 september 2008

Carina Hägg (s)

Göte Wahlström (s)

Helene Petersson i Stockaryd (s)

Margareta Persson (s)

Thomas Strand (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (2)