El- och strålsäkerhet

Motion 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda reservkraftnät (avsnitt 1.1) och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot fredstida och krigstida sabotage mot den storskaliga vattenkraften och kärnkraften (avsnitt 2.1) och tillkännager detta för regeringen.

1   Elsäkerhet

1.1   Reservkraftnät

Olika elkraftskonsumenter är olika beroende av säker el. För samhällsviktig verksamhet kan oacceptabla konsekvenser uppstå snabbt vid elavbrott. Med hjälp av modern styrteknik kan olika användare sättas i prioriteringsordning vid brist på el. Forskning visar att särskilda reservkraftnät med viss radie är kostnadseffektiva när det finns flera samhällsviktiga verksamheter nära varandra. Energimyndigheten bör ges i uppdrag att med dessa utgångspunkter förstärka försörjningstryggheten särskilt för samhällsviktiga verksamheter.


2   Strålsäkerhet

2.1   Skalskydd vid kärnkraftverken

Terroristhotet mot kärnkraften bör mötas med ökat skydd. Det finns därför anledning att se över de skyddsregler som gäller för kärnkraftverk och atomverksamhet. Säkerhetszonerna runt verken bör i ett sådant sammanhang ges större radie. Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på lagstiftning som motsvarar de större skyddsbehov som dagens terroristhot medför.

Roger Richtoff (SD)

Caroline Nordengrip (SD)

Josef Fransson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-23 Granskad: 2018-11-26 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (2)