Eldrimner nationellt resurscentrum för livsmedelsförädling

Motion 2004/05:MJ379 av Håkan Larsson (c)

av Håkan Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om fast årligt stöd till Eldrimner, resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling.

Motivering

Sedan några år tillbaka drivs projektet Eldrimner, resurscentrum för småskalig livsmedelsförädling, i Ås, beläget utanför Östersund i Krokoms kommun. Eldrimner är hittills ett mål 1-projekt, som drivs av Länsstyrelsen i Jämtlands län i samarbete med Jämtlands läns landsting. Syftet med projektet är att skapa en mötesplats för företagare inom småskalig hantverksmässig livsmedelsförädling, ett centrum för tillämpad kunskap som hjälper igång och stödjer företagare inom denna bransch. Eldrimner arbetar genom rådgivning, utvecklingsarbeten, utbildning, informationsutbyte och studieresor mellan företagare i hela Europa.

Erfarenheterna hittills är mycket goda. Eldrimner har varit, och är, ett värdefullt stöd för många företag inom småskalig livsmedelsförädling. Verksamheten har främst bedrivits inom Jämtlands län, men intresset för Eldrimners verksamhet ökar i hela landet. Ambitionen är därför att utveckla Eldrimner till ett nationellt resurscentrum för småskalig, hantverksmässig livsmedelsförädling.

Att utveckla den småskaliga livsmedelsproduktionen är viktigt för att stärka och differentiera jordbruket. Nya affärsidéer kan tas till vara och göras lönsamma. Genom att ta fram egna, genuina produkter med stark identitet kan de småskaliga producenterna nå nya konsumentgrupper.

Det är viktigt att Eldrimner får möjlighet att arbeta långsiktigt med att stödja utvecklingen av den småskaliga, hantverksmässiga livsmedelsförädlingen. Som nationellt resurscentrum kan Eldrimner stödja företagare inom denna näring i hela landet. Därför är det viktigt att Eldrimner får ett fast, årligt, statligt anslag.

Stockholm den 30 september 2004

Håkan Larsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)