Elektroniska parkeringstillstånd

Motion 2012/13:T218 av Lars-Axel Nordell (KD)

av Lars-Axel Nordell (KD)
Förslag till riksdagsbeslut

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett enhetligt elektroniskt parkeringstillstånd för bilförare med rörelsehinder.

Motivering

I Sverige kan bilförare med betydande rörelsehinder få parkeringstillstånd för personbil på särskilt markerade platser. Det som krävs är att vederbörande med stöd av läkarintyg erhåller ett särskilt utfärdat parkeringstillstånd av kommunen. Tillståndet ska vid parkering placeras väl synligt innanför bilens framruta.

Dessa p-tillstånd är stöldbegärliga och betingar framförallt i våra storstäder ett icke obetydligt värde på den svarta marknaden, vilket leder till många bilinbrott. Att bli utsatt för inbrott är alltid en kränkning, framförallt om det sker i det egna hemmet men också om det rör sig om ett bilinbrott. Om du dessutom har ett rörelsehandikapp kan det vara extra besvärligt att på egen hand ta tag i konsekvenserna av brottet i form av att behöva polisanmäla, kontakta försäkringsbolag, reparera bilen, leva utan bil en tid, ansöka om nytt p-tillstånd med mera.

Den tekniska utvecklingen gör det möjligt att ha ett elektroniskt p-tillstånd utan att behöva ha det stöldbegärliga intyget på insidan av bilrutan. Utvecklingen av nya e-tjänster kan hantera såväl boendeparkering och nyttotillstånd för näringsidkare som parkeringstillstånd för bilförare med funktionsnedsättning.

Med en handdator kan parkeringsvakten omgående kontrollera om ett fordon har rätt att parkera på den aktuella platsen. I registret framgår bland annat om det är ett fordon med handikapptillstånd eller boendeparkering. En positiv bieffekt är att parkeringsvakterna snabbt kan polisanmäla eventuella stulna eller efterlysta fordon.

Det finns redan i dag kommuner som prövar digitala system för att förenkla och modernisera rutinerna med handikapptillstånd, men för de allra flesta är det fortfarande det stöldbegärliga parkeringstillståndet som gäller och som vid parkering ska placeras väl synligt innanför bilens framruta.

Det är hög tid att ersätta det gamla parkeringstillståndet med ett modernt, säkrare och smidigare elektroniskt p-tillstånd för bilförare med rörelsehinder. Arbetet behöver skyndas på och harmoniseras inom Sverige och på sikt även inom EU. Detta behöver ges regeringen till känna.

Stockholm den 24 september 2012

Lars-Axel Nordell (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02
Yrkanden (1)