Elintensiv industri och energibeskattning

Motion 1996/97:Sk609 av Eva Björne och Åke Sundqvist (m)

av Eva Björne och Åke Sundqvist (m)
Regeringen ändrar sitt beslut vad gäller det andra steget av
höjning av produktionsskatterna på elektrisk kraft och
ersätter det med höjda energiskatter på elektrisk kraft och
fossila bränslen.
För många företag är det säkert en lättnad, men det finns mycket elinten-
siva företag som använder elkraft som faktisk råvara i sin produktion. Vissa
kemiska industrier, aluminiumsmältverk samt massa- och pappersindustri
kräver extremt mycket el i sina framställningsprocesser. De två genomförda
höjningarna av produktionsskatterna under året har kraftigt minskat
lönsamheten och definitivt ändrat planerade investerings- och utbyggnads-
planer.
I Västernorrlands län finns samtliga dessa industrier representerade. De är
exportindustrier och ger ett betydande tillskott till Sveriges exportinkomster.
De har också många anställda och skulle flyttning/nedläggning av någon eller
några av dessa industrier eller delar av dem ske, vore det katastrof för det
berörda länet. Arbetslösheten är redan den högsta i landet och medelåldern
mycket hög.
Elpriserna ökar men dessa industrier kan inte vältra över skatter och höjda
elpriser på sina kunder eftersom de säljer sina produkter på internationella
marknader. Där möter de konkurrenter som inte har så höga elpriser eller
motsvarande skatter utan kan producera varor till lägre priser.
För t.ex. Gränges aluminiumsmältverk i Sundsvall innebär de nya
produktionsskatterna att hela den genomsnittliga vinsten tio år bakåt för-
svunnit. Under sådana förhållanden kan inte produktionen bedrivas. Av den el
som förbrukas vid smältverket utgör 92 procent råvara i produktionen,
nämligen i elektrolysprocessen som används för att få fram metallen.
Har regeringen för avsikt att behålla den elintensiva industrin inom Sverige
måste speciella åtgärder vidtas så att de kan behålla sin konkurrenskraft på de
marknader där de säljer sina produkter. Priserna på el och elskatter är
därvidlag helt avgörande. Regeringen måste skyndsamt utreda hur de
elintensiva industrierna genom ändrad beskattning av el skall ges möjligheter
att kunna fortsätta sin verksamhet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att skyndsamt utreda hur de elintensiva industrierna skall kunna
fortsätta sin verksamhet inom landet.

Stockholm den 1 oktober 1996
Eva Björne (m)

Åke Sundqvist (m)
Gotab, Stockholm 1996
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11
Yrkanden (2)